Accueil Termes et conditions

Termes et conditions


ALGEMENE VOORWAARDEN De Meeuw OIRSCHOT B.V.
ALGEMEEN


ARTIKEL 1 - DEFINITIES

In de onderhavige algemene voorwaarden en de overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn verklaard, hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis:

De Meeuw:
De besloten vennootschap, De Meeuw Oirschot B.V. of de daaraan gelieerde rechtspersoon, die deze voorwaarden van toepassing verklaart in het kader van een offerte aan of Overeenkomst met Opdrachtgever.
Opdrachtgever: De (rechts)persoon die De Meeuw opdracht geeft voor het verkopen of verhuren van Producten en/of het uitvoeren van Werk, of daarvoor een offerte van De Meeuw ontvangt of anderszins als wederpartij van De Meeuw optreedt.
Overeenkomst: De overeenkomst tussen De Meeuw en Opdrachtgever bestaande uit deze de offerte, deze algemene voorwaarden, de specifieke voorwaarden en eventuele andere tussen De Meeuw en Opdrachtgever overeengekomen voorwaarden.
Gebruikslocatie: De in de Overeenkomst aangegeven locatie waar de Producten zullen worden geleverd en/of het Werk zal worden uitgevoerd.
Producten: Alle door De Meeuw aan Opdrachtgever te verkopen of verkochte producten en/of verhuurde of te verhuren producten, waaronder die nader beschreven in de offerte of Overeenkomst.
Diensten: Alle door De Meeuw aan Opdrachtgever te leveren of geleverde diensten waaronder die nader beschreven in de offerte of Overeenkomst
Werk: de werkzaamheden met betrekking tot het installeren c.q. construeren en, indien van toepassing, het ontmantelen van de Producten.
Oplevering: Het moment waarop De Meeuw de datum aan Opdrachtgever heeft bevestigd waarop de Producten op de Gebruikslocatie zijn (af)geleverd en/of het Werk is opgeleverd.


ARTIKEL 2 - TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door De Meeuw (af)geleverde Producten, uitgevoerde Werk en verrichtte Diensten en maken deel uit van alle rechtsverhoudingen tussen De Meeuw en Opdrachtgever, waaronder alle aanbiedingen, offertes, opdrachten rechtsbetrekkingen en overeenkomsten met Opdrachtgever en zijn tevens van toepassing op alle precontractuele situaties tussen De Meeuw en Opdrachtgever, inclusief onderhandelingen en offertes, ook indien deze niet leiden tot het sluiten van een Overeenkomst.
2.2 De toepasselijke algemene voorwaarden bestaan uit dit algemene deel en één of meerdere specifieke voorwaarden, te weten: (i) de specifieke voorwaarden voor Werk, in geval van Werk, (ii) de specifieke voorwaarden voor Verhuur, in geval van verhuren van Producten, (iii) de specifieke voorwaarden voor Verkoop, in geval van verkoop van Producten, en/of (iv) de specifieke voorwaarden voor Terugkoop, in geval van terugkoop van Producten.
2.3 Afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door De Meeuw zijn aanvaard en gelden alleen voor de desbetreffende Overeenkomst(en).
2.4 Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de Overeenkomst, zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd en door beide partijen zijn ondertekend.
2.5 De Overeenkomst geeft de volledige inhoud weer van de rechten en verplichtingen van partijen en treedt in plaats van alle daaraan voorafgaande schriftelijke en mondelinge afspraken, verklaringen en/of uitlatingen van partijen.
2.6 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig is, blijven de voorwaarden voor het overige van kracht en zullen partijen over de inhoud van een nieuwe bepaling onderhandelen, welke bepaling de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijke benadert.
2.7 De inhoud van deze algemene voorwaarden is partijen bekend. Opdrachtgever heeft een exemplaar van de algemene bepalingen ontvangen.


ARTIKEL 3 - OFFERTES

3.1. Het aanbod van De Meeuw zoals vervat in een offerte is steeds vrijblijvend, zowel wat prijs, inhoud, uitvoering als levertijd en leverbaarheid betreft. Indien een aanbod door Opdrachtgever wordt aanvaard, heeft De Meeuw het recht dit aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding kosteloos te herroepen.
3.2. De inhoud van alle bij een offerte verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens is zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. De betreffende gegevens zijn voor De Meeuw slechts bindend, indien dit uitdrukkelijk schriftelijk door De Meeuw is bevestigd. Offertes zijn gebaseerd op door Opdrachtgever verstrekte informatie.
3.3. Indien het aanbod zoals vervat in een offerte een termijn voor aanvaarding bevat, is dit aanbod niet herroepelijk. Alsdan heeft het aanbod zoals vervat in de offerte de geldigheidsduur als bedoeld in de offerte. Indien het aanbod als bedoeld in de offerte niet binnen deze periode wordt aanvaard, geldt het aanbod zoals vervat in de offerte als verworpen en is De Meeuw gerechtigd de condities en de prijs zoals in de offerte opgenomen, te wijzigen.
3.4. In het geval het aanbod zoals vervat in de offerte door Opdrachtgever niet wordt aanvaard, heeft De Meeuw het recht om alle kosten die zij heeft moeten maken om haar aanbod te doen, bij Opdrachtgever in rekening te brengen.


ARTIKEL 4 - TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

4.1. De Overeenkomst komt slechts tot stand door de schriftelijke aanvaarding door Opdrachtgever van het aanbod zoals bedoeld in artikel 3 van deze algemene voorwaarden of door bevestiging door De Meeuw van een opdracht van Opdrachtgever na ontvangst van een opdracht of door het feitelijk uitvoeren van de betreffende order door De Meeuw of de (af)levering van Producten en/of het uitvoeren van het Werk en/of het verrichten van de Dienst.
4.2. Voor werkzaamheden waarvoor in verband met de aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, geldt de factuur tevens als bewijs van het tot stand komen van de Overeenkomst.
4.3. Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van kredietwaardigheid van Opdrachtgever.


ARTIKEL 5 - PRIJZEN

5.1. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en exclusief alle overige heffingen, rechten of lasten, verschuldigd in verband met de uitvoering van de Overeenkomst. De bedragen dienen derhalve alsnog met omzetbelasting te worden vermeerderd. Prijzen zijn voorts exclusief kosten voor verpakking, transport, Oplevering, ontmanteling en service/onderhoud, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen in de Overeenkomst.
5.2. Indien ingevolge de Overeenkomst deelleveranties zullen plaatsvinden, is De Meeuw gerechtigd prijzen dan wel condities tussentijds te wijzigen bij de diverse deelleveranties.
5.3. Indien prijzen en/of tarieven van prijsbepalende factoren, zoals bijvoorbeeld lonen, materialen, valutaverschillen, invoerrechten en verzekeringstarieven een verhoging ondergaan, door welke oorzaak dan ook, is De Meeuw gerechtigd de prijs in de Overeenkomst dienovereenkomstig aan te passen.
5.4. De Meeuw is gerechtigd om de prijzen per 1 januari van ieder jaar te herzien aan de hand van het Consumentenprijsindexcijfer (CPI) reeks alle huishoudens, als gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (het CPI van oktober, voorliggend aan de start van de Overeenkomst =100).
5.5. Indien de uitvoering van de opdracht door De Meeuw op verzoek van Opdrachtgever of door het uitblijven van gegevens of instructies of andere bij Opdrachtgever liggende oorzaken wordt vertraagd, is De Meeuw gerechtigd de prijzen te verhogen als vergoeding voor de extra kosten als gevolg hiervan, (bijvoorbeeld renteverlies).


ARTIKEL 6 - BETALING

6.1. De betaling van de facturen van De Meeuw dient effectief te geschieden in de valuta als aangegeven op de betreffende facturen, binnen 14 dagen na factuurdatum zonder enige korting, inhouding of verrekening. Opdrachtgever is niet gerechtigd haar betalingsverplichtingen op te schorten. De op de bankgiroafschriften van De Meeuw aangegeven valutadag wordt als dag van betaling aangemerkt.
6.2. Indien Opdrachtgever niet binnen de overeengekomen betalingstermijn aan haar verplichtingen jegens De Meeuw heeft voldaan, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is. Vanaf het moment waarop Opdrachtgever in verzuim is tot aan de dag van volledige betaling is Opdrachtgever vertragingsrente verschuldigd van 1,5% over het verschuldigde bedrag per maand of gedeelte daarvan, onverminderd het recht van De Meeuw op nakoming, ontbinding en/of volledige schadevergoeding op basis van de wet.
6.3. Alle kosten van invordering van het door Opdrachtgever verschuldigde, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van Opdrachtgever. Hieronder vallen onder meer de kosten van beslag, faillissementsaanvrage, incassokosten, alsmede de kosten van door De Meeuw in te schakelen advocaten, deurwaarders en andere deskundigen.
6.4. Opdrachtgever is bij of na het aangaan van de Overeenkomst op eerste verzoek daartoe van De Meeuw telkens gehouden: (i) voorschotbetalingen te voldoen ter grootte van de bedragen als aangegeven door De Meeuw en/of (ii) naar oordeel van De Meeuw genoegzame zekerheid voor de nakoming van verplichtingen van Opdrachtgever te stellen. De Meeuw is niet gehouden tot het betalen van rente over voorschotbedragen of op eventueel verstrekte zekerheden.
6.5. Facturen worden geacht door Opdrachtgever te zijn geaccepteerd en akkoord bevonden, indien De Meeuw hiertegen niet binnen acht dagen na factuurdatum door middel van een aangetekende brief bezwaar heeft ontvangen. Betwisting van de juistheid c.q. bezwaar tegen van de factuur heeft geen schorsing van de betalingsverplichting van Opdrachtgever tot gevolg.


ARTIKEL 7 - AFLEVERING/RISICO

7.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal De Meeuw de Producten leveren ex works (af fabriek).
7.2. De Producten zijn voor risico van Opdrachtgever vanaf het moment van (af)levering, dan wel vanaf het moment dat de afname is geweigerd of geacht wordt te zijn geweigerd in de zin van artikel 8.2.
7.3. De Meeuw is gerechtigd de aflevering in gedeelten te laten plaatsvinden.


ARTIKEL 8 - AFNAME

8.1. Opdrachtgever is verplicht op de overeengekomen datum aan de (af)levering mee te werken, alsmede de Producten in ontvangst te nemen. Bij gebreke van afname van de Producten door Opdrachtgever is De Meeuw gerechtigd de eventueel daaraan verbonden kosten (waaronder de kosten van opslag, vervoer en verzekering) alsmede de door De Meeuw geleden omzet- en winstderving door te berekenen aan Opdrachtgever.
8.2. Afname wordt geacht te zijn geweigerd, indien de bestelde Producten ter aflevering zijn aangeboden doch aflevering onmogelijk is gebleken. De dag waarop afname wordt geweigerd, geldt als dag van aflevering.
8.3. Indien de afname op de overeengekomen datum is geweigerd, gaat de Overeenkomst op de dag van Oplevering in en is Opdrachtgever gehouden desalniettemin de overeengekomen vergoedingen aan De Meeuw te voldoen.
8.4. Opdrachtgever vrijwaart De Meeuw voor alle schade en kosten, daaronder begrepen gederfde omzet en winst, als gevolg van niet, niet-tijdige of onvolledige aflevering, Oplevering of uitvoering van de Overeenkomst als gevolg van of in verband met omstandigheden in de risicosfeer van Opdrachtgever (waaronder, doch niet beperkt tot, ontbreken van noodzakelijke bouwplaatsfaciliteiten, vergunningen en/of toestemmingen).


ARTIKEL 9 - LEVERTIJDEN

9.1. De levertijd en/of uitvoeringsperiode worden door De Meeuw bij benadering vastgesteld. Overeengekomen termijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij expliciet anders overeengekomen.
9.2. Bij de vaststelling van de levering en/of uitvoeringsperiode gaat De Meeuw er van uit dat zij de opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden die haar op dat moment bekend zijn.
9.3. De levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat pas in wanneer over alle commerciële en technische details overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens, definitieve, goedgekeurde tekeningen enz. in het bezit zijn van De Meeuw, de overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen en aan de noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is voldaan.
a. Als er sprake is van andere omstandigheden dan die welke De Meeuw bekend waren toen zij de levertijd en/of uitvoeringsperiode vaststelde, kan De Meeuw de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengen en/of aanpassen voor zover nodig om de opdracht onder deze omstandigheden uit te voeren.
b. Als er sprake is van meerwerk wordt de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd nodig om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het meerwerk te verrichten.
c. Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door De Meeuw worden de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de duur van de opschorting.
d. Als er sprake is van overmacht of onwerkbare omstandigheden, zoals onwerkbaar weer, wordt de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de daardoor ontstane vertraging.
9.4. Overschrijding van de overeengekomen levering en/of uitvoeringsperiode geeft in geen geval recht op schadevergoeding, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.


ARTIKEL 10 - INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOMSRECHTEN

10.1. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent intellectuele eigendom, waaronder, doch niet beperkt tot auteursrechten, merken, handelsnamen, octrooien of andere rechten uit de geleverde Producten te verwijderen of te wijzigen.
10.2. De Meeuw behoudt alle rechten van industriële eigendom, waaronder, doch niet beperkt tot auteursrechten op de door haar gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, proefmodellen en Producten. Alle intellectuele eigendomsrechten die door De Meeuw worden gebruikt of ontwikkeld tijdens of met betrekking tot of voortvloeien uit de opdracht, zijn en blijven eigendom van De Meeuw. Voor zover enig recht van intellectuele eigendom als bedoeld in voorgaande zin van rechtswege bij Opdrachtgever komt te berusten zal Opdrachtgever De Meeuw hiervan terstond op de hoogte brengen en op eerste verzoek van De Meeuw en op kosten van Opdrachtgever haar onverwijlde medewerking verlenen aan de overdracht van dergelijke rechten van intellectuele eigendom aan De Meeuw, waaronder tevens begrepen, doch niet beperkt tot de aantekening van een dergelijke overdracht in de toepasselijke registers, waar van toepassing.
10.3. De rechten op de in het voorgaande lid genoemde gegevens blijven eigendom van De Meeuw ongeacht of aan Opdrachtgever voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Meeuw niet worden verveelvoudigd, gebruikt of aan derden worden getoond. Opdrachtgever is aan De Meeuw per overtreding van deze bepaling een direct opeisbare boete verschuldigd van € 25.000,00 per overtreding, onverlet het recht van De Meeuw om volledige schadevergoeding en nakoming van dit artikel te vorderen.
10.4. Indien De Meeuw in afwijking van het voorgaande bereid is zich te verbinden tot overdracht van een recht van intellectuele eigendom, kan een zodanige verbintenis slechts schriftelijk en uitdrukkelijk worden aangegaan. Indien partijen schriftelijk overeenkomen dat een recht van intellectuele eigendom ten aanzien van specifiek voor Opdrachtgever ontwikkelde Producten, over zal gaan op Opdrachtgever, tast dit het recht of de mogelijkheid van De Meeuw niet aan om de aan die ontwikkeling ten grondslag liggende onderdelen, algemene beginselen, ideeën, ontwerpen, documentatie, werken, protocollen, standaarden en dergelijke, zonder enige beperking voor andere doeleinden te gebruiken en/of te exploiteren, hetzij voor zich zelf hetzij voor derden. Evenmin tast de overdracht van een recht van intellectuele eigendom het recht van De Meeuw aan om ten behoeve van zichzelf of een derde ontwikkelingen te doen die soortgelijk of ontleend zijn aan die welke ten behoeve van Opdrachtgever zijn of worden gedaan.
10.5. De Meeuw vrijwaart Opdrachtgever tegen elke rechtsvordering van een derde welke gebaseerd is op de bewering dat door De Meeuw zelf ontwikkelde Producten inbreuk maken op een recht van intellectuele eigendom van die derde, onder de voorwaarde dat Opdrachtgever De Meeuw onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan De Meeuw. Opdrachtgever zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan De Meeuw verlenen om zich, indien nodig in naam van Opdrachtgever, tegen deze rechtsvorderingen te verweren. Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien de verweten inbreuk verband houdt (i) met door Opdrachtgever ter gebruik, bewerking, verwerking of incorporatie aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen, dan wel (ii) met wijzigingen die Opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van De Meeuw in Producten heeft aangebracht of door een derde heeft laten aanbrengen. Indien in rechte onherroepelijk vaststaat dat de door De Meeuw zelf ontwikkelde Producten inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend recht van intellectuele eigendom of indien naar het oordeel van De Meeuw een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal De Meeuw, indien mogelijk, zorg dragen dat Opdrachtgever het geleverde, of functioneel gelijkwaardige andere Producten kan blijven gebruiken. Iedere andere of verdergaande vrijwaringsverplichting van De Meeuw is uitgesloten.
10.6. Opdrachtgever garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan De Meeuw van informatie en/of materialen met het doel van gebruik, bewerking, installatie of incorporatie door De Meeuw. Opdrachtgever vrijwaart De Meeuw tegen elke aanspraak van een derde die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van die derde.


ARTIKEL 11 - ADVIEZEN, ONTWERPEN EN MATERIALEN

11.1. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die zij van De Meeuw krijgt als deze geen directe betrekking hebben op de opdracht.
11.2. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de door of namens haar gemaakte tekeningen, berekeningen, ontwerpen en garandeert de functionele geschiktheid van door of namens haar voorgeschreven materialen.
11.3. Opdrachtgever vrijwaart De Meeuw voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van door of namens Opdrachtgever verstrekte tekeningen, berekeningen, ontwerpen, materialen, monsters, modellen en dergelijke.


ARTIKEL 12 - ONDERHOUD EN GEBRUIK VAN DE PRODUCTEN

12.1. Zolang De Meeuw belang bij zorgvuldig gebruik van de Producten heeft (waaronder, doch niet beperkt tot: gedurende een huurperiode, respectievelijk ingeval van koop zolang er een eigendomsvoorbehoud van De Meeuw op de Producten rust en indien een Terugkoopoptie is overeengekomen) gelden de onderstaande regels van onderhoud en gebruik van de Producten.
12.2. Opdrachtgever zal zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Meeuw geen veranderingen in of aan de Producten aanbrengen of dulden en geen materialen aan of op de Producten aanbrengen. Niettegenstaande goedkeuring van De Meeuw ter zake het vorengaande, zal Opdrachtgever, op eerste verzoek van De Meeuw, voorafgaande aan het retourneren van Producten voor haar rekening zorgdragen voor het weghalen van aangebrachte materialen en herstel in de oorspronkelijke toestand zonder dat Opdrachtgever ter zake aanspraak kan maken op enige vergoeding.
12.3. Het aanbrengen van wijzigingen en/of het verrichten van reparaties mag uitsluitend geschieden door De Meeuw (of door De Meeuw goedgekeurde derden), tenzij aan Opdrachtgever schriftelijke toestemming is verleend om zelf die werkzaamheden te (laten) verrichten.
12.4. Opdrachtgever wordt geacht de Producten in goede staat en onderhoudstoestand te hebben ontvangen. Opdrachtgever zal de Producten overeenkomstig
hun bestemming zorgvuldig gebruiken en de Producten voor haar rekening in goede staat en onderhoudstoestand houden, behoudens normale slijtage en veroudering. Alle kosten voor wettelijk verplicht, preventief, correctief en gebruiksafhankelijk onderhoud aan de Producten komen voor rekening van Opdrachtgever.
12.5. Opdrachtgever kan De Meeuw op kosten van Opdrachtgever inschakelen voor het uitvoeren van de in dit artikel bedoelde onderhoudswerkzaamheden aan de Producten, een en ander op basis van een tussen De Meeuw en Opdrachtgever te sluiten onderhoudscontract. Dit onderhoudscontract zal nimmer betrekking hebben op aangebrachte veranderingen en/of toevoegingen die bij het einde van de Overeenkomst zonder schade aan de Producten en zonder noemenswaardige kosten ongedaan kunnen worden gemaakt. Hiervoor zal Opdrachtgever zelf te allen tijde voor haar eigen rekening en risico zorgdragen.
12.6. Indien sprake is van een Terugkoopoptie als bedoeld in de specifieke voorwaarden bij terugkoop, is Opdrachtgever gehouden een onderhoudscontract met De Meeuw af te sluiten, een en ander conform de door De Meeuw aan Opdrachtgever verstrekt model onderhoudscontract.
12.7. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het dagelijks beheer van de (collectieve) leidingwaterinstallatie. Partijen komen overeen dat (verplichte) inspecties, onderhoud en/of andere maatregelen die dienen te worden genomen op grond van een overheidsbevel en/of een bevel van een nutsbedrijf en die te maken hebben met (het gebruik van) installaties die in de Producten aanwezig zijn, in de ruimste zin van het woord, voor rekening van Opdrachtgever zijn. Dit geldt ook in het geval De Meeuw verantwoordelijk is voor het uitvoeren van deze maatregelen op grond van regels vastgesteld door de overheid. Onder deze maatregelen worden ook verstaan de periodieke risico analyses en andere verplichtingen die voortvloeien uit het Waterleidingbesluit. De Meeuw is niet aansprakelijk voor de gevolgen van legionella besmetting en/of andere bacteriën die zich in het waterleidingsysteem van de Producten zouden kunnen bevinden. De Meeuw is niet aansprakelijk voor gevolgen van besmetting, ontstaan door in het waterleidingsysteem van het de Producten aanwezige legionella- en/of andere bacteriën. Opdrachtgever vrijwaart De Meeuw voor aanspraken door derden ter zake.
12.8. Bij vorst en sneeuw moet Opdrachtgever alle maatregelen nemen, waardoor het bevriezen van verwarmingsinstallaties en/of leidingen voorkomen wordt. Schade aan de Producten door bevriezing zijn voor rekening van Opdrachtgever.
12.9. De Meeuw heeft het recht de Producten van tijd tot tijd te controleren. In geval De Meeuw van mening is dat de Producten op een onjuiste wijze worden gebruikt dan wel worden verwaarloosd, is De Meeuw gerechtigd de Producten weer in bezit te nemen en/of weer in goede staat en onderhoudstoestand te (laten) brengen, een en ander op kosten van Opdrachtgever.
12.10. Indien aan het einde van de (huur)termijn (bij terugkeer in de depots van De Meeuw) naar het oordeel van De Meeuw de Producten niet meer in goede staat en onderhoudstoestand verkeren, normale gebruiksslijtage uitgezonderd, zal De Meeuw Opdrachtgever hierover informeren en de Producten in de oorspronkelijke staat van onderhoud (laten) brengen op kosten van Opdrachtgever.
12.11. In verband met het gebruik, onderhoud en opslag van de Producten door Opdrachtgever dient Opdrachtgever te voldoen aan alle wettelijke vereisten, inclusief vergunningsvereisten dan wel aanwijzingen van het bevoegde gezag. Indien met de Producten gebruik wordt gemaakt van de openbare weg, is Opdrachtgever gehouden zorg te dragen voor de noodzakelijke goedkeuringen van de bevoegde autoriteiten.
12.12. Opdrachtgever zal geen gevaarlijke stoffen gebruiken of opslaan in de Producten, behoudens indien en voor zover gebruikelijk is bij de bedrijfsvoering. Gebruik of opslag van gevaarlijke stoffen geschiedt uitsluitend voor rekening en risico van Opdrachtgever.
12.13. Opdrachtgever zal de Producten niet verkopen, overdragen, (onder)verhuren of deze bezwaren met een beperkt recht dan wel (anderszins) in gebruik geven aan een derde partij voor zover niet expliciet anders bepaald in de Overeenkomst. Ingeval Opdrachtgever in strijd hiermee handelt, zal zij alsdan een direct opeisbare boete verbeuren van € 12.500,00 per dag zonder dat sommatie, ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst noodzakelijk zal zijn, en onverminderd De Meeuw’s recht op volledige schadevergoeding en nakoming op basis van de wet.
12.14. Opdrachtgever is gehouden zorg te dragen voor het aanbrengen en instandhouden van bebakening ter plaatse, indien deze is vereist gelet op de situatie ter plaatse en/of de eventueel aldaar vigerende politieverordening dan wel andere regelingen van het bevoegde gezag.
12.15. Opdrachtgever zal de Producten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Meeuw niet (doen) vervoeren of verplaatsen.


ARTIKEL 13 - VERGUNNINGEN/GOEDKEURINGEN/FACILITEITEN

13.1. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor en dient er op haar kosten voor zorg te dragen dat zij tijdig over de voor de bouw, de installatie, de Oplevering, het gebruik en de ontmanteling van de Producten benodigde vergunningen, ontheffingen en goedkeuringen beschikt (zoals bijvoorbeeld: omgevingsvergunning, gebruiksvergunning, en inritvergunning).
13.2. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor en dient er op haar kosten voor zorg te dragen dat er tijdig over de voor de bouw, de installatie, de Oplevering, het gebruik en de ontmanteling van de Producten benodigde faciliteiten kan worden beschikt, waaronder nutsvoorzieningen (water, elektra) bouwplaats omstandigheden en –faciliteiten.
13.3. Opdrachtgever vrijwaart De Meeuw voor alle schade en kosten, daaronder begrepen gederfde omzet en winst, als gevolg van niet, niet-tijdige of onvolledige aflevering, Oplevering of uitvoering van de Overeenkomst als gevolg van of in verband met het niet voldoen aan het bepaalde in dit artikel.


ARTIKEL 14 - FISCALE GEVOLGEN VAN OVERDRACHT

14.1. De fiscale gevolgen van een wijziging van de zakelijke rechten en of toekomstige overdracht van de Producten van De Meeuw aan Opdrachtgever zijn voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever zal De Meeuw voor eventuele fiscale aanspraken volledig vrijwaren.


ARTIKEL 15 - RECLAME

15.1. Indien en voor zover in een Overeenkomst niet in een specifieke afnamekeuring van de Producten is voorzien, dient Opdrachtgever de Producten direct na aflevering volledig te inspecteren. Eventuele reclames over storingen of gebreken met betrekking tot de Producten, waaronder mede te verstaan verschillen in samenstelling of kwaliteit tussen de geleverde Producten en de daarvoor in de Overeenkomst gegeven beschrijving, dienen uiterlijk binnen twee werkdagen na aflevering schriftelijk en gemotiveerd aan De Meeuw te worden gemeld. Storingen of gebreken die aantoonbaar redelijkerwijze niet eerder kon worden ontdekt, dienen onmiddellijk na constatering en uiterlijk binnen zestig dagen na aflevering schriftelijk en gemotiveerd aan De Meeuw te worden gemeld. Overschrijding van deze termijn zal leiden tot een verlies van de rechten van Opdrachtgever om nakoming en/of schadevergoeding of een remedie anderszins te verkrijgen met betrekking tot het desbetreffende gebrek en/of klacht.
15.2. Ingeval Oplevering is overeengekomen geldt het bepaalde in artikel 15.1 mutatis mutandis voor reclame van de relevante Producten en werkzaamheden, met dien verstande dat de termijn start vanaf Oplevering.
15.3. Opdrachtgever is gehouden een gebrekkig onderdeel te bewaren en vrachtvrij aan De Meeuw te retourneren, op eerste verzoek van De Meeuw.
15.4. Indien en voor zover een reclame door Opdrachtgever gegrond is conform artikel 15.1, heeft Opdrachtgever recht op (naar vrije keuze van De Meeuw te bepalen) hetzij: (i) kosteloos herstel van het gebrek(en) of verbetering van de afgekeurde werkzaamheden dan wel (ii) kosteloze vervanging van de Producten of het opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden. Reclames worden niet geaccepteerd indien de gebreken het gebruik van de Producten niet verhinderen of wezenlijk belemmeren.
15.5. Reclames en klachten anderszins over de werkzaamheden, Producten en/of het factuurbedrag schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever aan De Meeuw niet op.
15.6. Retournering van de Producten kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming van De Meeuw, onder door De Meeuw te bepalen voorwaarden.


ARTIKEL 16 - WANPRESTATIE/BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST/SCHADEVERGOEDING/OPSCHORTING

16.1. De Meeuw is bevoegd om de Overeenkomst (met onmiddellijke ingang) geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van schriftelijke kennisgeving aan Opdrachtgever indien Opdrachtgever:
a. haar eigen faillissement aanvraagt, failliet wordt verklaard of surséance van betaling vraagt of heeft verkregen; of
b. een wezenlijke wijziging in haar activiteiten en/of juridische en/of organisatorische organisatie ondergaat, haar activiteiten staakt of sterk vermindert, het vrije beheer of een aanzienlijk gedeelte van haar vermogen verliest door bijvoorbeeld beslag, insolventie, onder curatele of versterkt toezicht wordt geplaatst; of
c. tekortschiet in de nakoming van een verplichting uit hoofde van de Overeenkomst en, nadat zij door De Meeuw schriftelijk in gebreke is gesteld met een redelijke termijn voor herstel, nog steeds in gebreke is ter zake; of
d. tekortschiet en nakoming onmogelijk is, een situatie als bedoeld in artikel 6:83 BW zich voordoet of een tekortschieten herhaalt dat eerder onderwerp was van de ingebrekestelling als bedoeld onder c hierboven; of
e. een wijziging in haar zeggenschap ondergaat; of
f. Opdrachtgever nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen.
g. In dergelijke gevallen wordt Opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn en zijn alle vorderingen van De Meeuw op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar en geschiedt de ontbinding onverminderd De Meeuw’s overige rechten, zoals rechten ten aanzien van reeds vervallen boetes, rente en het recht op schadevergoeding. De Meeuw is niet gehouden tot betaling van enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever in geval van beëindiging van de Overeenkomst conform het in dit artikellid bepaalde.
16.2. In het geval dat een derde een zekerheidsrecht heeft op een Product (verder te noemen: “de zekerheidsgerechtigde”), dat eigendom is van De Meeuw, eindigt de Overeenkomst tussen partijen met onmiddellijke ingang in het geval dat De Meeuw in staat van faillissement komt te verkeren en/of de zekerheidsgerechtigde van De Meeuw afgifte van het Product vordert op grond van niet nakoming van de verplichtingen van De Meeuw jegens de zekerheidsgerechtigde. De Meeuw is in dat geval niet gehouden tot betaling van enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever. Daarenboven heeft de Opdrachtgever in dat geval geen retentie- of opschortingsrecht. De Meeuw en de Opdrachtgever sluiten in dat kader tevens de toepasselijkheid van de artikelen 7:226 en 7:227 Burgerlijk Wetboek geheel uit.
16.3. Ingeval zich een situatie voordoet als bedoeld in lid 1 is De Meeuw c.q. een door haar aan te wijzen derde gerechtigd de Producten terug te nemen, vrij van alle rechten van Opdrachtgever en zonder de verplichting om de Producten weer terug te leveren aan Opdrachtgever. In een geval zoals omschreven in de bovenstaande leden is De Meeuw c.q. een door haar aan te wijzen derde gerechtigd om de terreinen en gebouwen van Opdrachtgever te betreden teneinde de Producten in bezit te nemen. Opdrachtgever is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde De Meeuw in de gelegenheid te stellen haar rechten te effectueren en dient zaken die niet door De Meeuw zijn geleverd die zich in de Producten bevinden tijdig te verwijderen. De Meeuw is niet aansprakelijk voor de zaken die zich op het moment van inbezitneming bevinden in de Producten die zijn geleverd door De Meeuw.


ARTIKEL 17 - AANSPRAKELIJKHEID

17.1. De aansprakelijkheid van De Meeuw jegens Opdrachtgever met betrekking tot alle vorderingen die voortvloeien uit of verband houdende met (het onderwerp van) de Overeenkomst wordt beheerst door dit artikel 17 en artikel 15.
17.2. De Meeuw is slechts aansprakelijk jegens Opdrachtgever indien Opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een wezenlijke fout van De Meeuw die bij zorgvuldig handelen zou zijn voorkomen en enkel voor de directe schade die het directe en rechtstreekse gevolg is van die wezenlijke fout.
17.3. De aansprakelijkheid van De Meeuw, voor het handelen van haar werknemers en/of het handelen van aan haar gelieerde partijen en diens werknemers die bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken, jegens Opdrachtgever, uit welke hoofde dan ook, is beperkt tot een bedrag van maximaal tien procent (10 %) van de totale prijs met betrekking tot de Overeenkomst voor zover die prijs verband houdt met de Oplevering van het werk, echter met een maximum van één miljoen EURO (€ 1.000.000,00 ). Een en ander behoudens opzet dan wel bewuste roekeloosheid aan de zijde van leidinggevend personeel van De Meeuw.
17.4. De Meeuw is in geen enkel geval aansprakelijk voor indirecte schade (waaronder, maar niet beperkt tot, gederfde winst, verlies van goodwill, verlies van relaties o.a. voortvloeiende uit enige vertraging, verlies van gegevens, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, opzichtschade -waaronder onder andere wordt verstaan schade die door of tijdens de uitvoering van het aangenomen werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar wordt gewerkt-, schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen, etc.), hoe ook genaamd en door wie ook geleden.
17.5. De Meeuw is niet aansprakelijk voor schade, welke slechts voorkomen had kunnen worden door een handelen of nalaten dat strijdig of onverenigbaar zou zijn geweest met de voor De Meeuw geldende wet- en regelgeving, dan wel met de voor de bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken professionals geldende gedrags- en beroepsregels. Buiten de in artikelen 17.2 en 17.3 genoemde gevallen is De Meeuw niet aansprakelijk of verplicht tot vergoeding van enige schade. Partijen (De Meeuw, Opdrachtgever) verschillen – op het moment van het sluiten van deze Overeenkomst – van mening over het antwoord op de vraag of deze bepaling effectueerbaar is of zal zijn in andere gevallen dan dat de schade een gevolg is van de voornoemde opzet of bewuste roekeloosheid van De Meeuw of haar leidinggevend personeel. Om aan die onzekerheid een einde te maken, stellen partijen vast dat deze clausules in voornoemde andere gevallen tussen hen altijd effectueerbaar zal zijn. Dit gegeven is verdisconteerd in de financiële afspraken die partijen hebben gemaakt.
17.6. De Meeuw mag de verplichting tot vergoeding van de schade verrekenen met de niet betaalde declaraties en daaruit voortvloeiende rente en kosten.
17.7. De Meeuw is bij de inschakeling van derden door Opdrachtgever gehouden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen maar is niet aansprakelijk voor fouten en/of tekortkomingen van deze derden. Uitzondering op deze situatie vormen die gevallen van derden die als onderaannemer en onder verantwoordelijkheid van De Meeuw optreden.
17.8. De in dit artikel opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen werken ten behoeve van zowel De Meeuw (zelve) als haar werknemers (zowel individueel als gezamenlijk), alsmede ten behoeve van alle andere aan De Meeuw gelieerde partijen en hun werknemers (al dan niet ingeschakeld bij de werkzaamheden). Enkel De Meeuw is aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever in verband met de werkzaamheden, Producten en/of de opdracht, ook indien deze werkzaamheden zijn verricht door haar werknemers (zowel individueel als gezamenlijk), andere aan De Meeuw gelieerde partijen en hun werknemers (al dan niet ingeschakeld bij de werkzaamheden).
17.9. De Meeuw is te allen tijde gerechtigd om de door Opdrachtgever geleden schade ongedaan te maken op een wijze die past bij, en aansluit op de inhoud van de opdracht en de aard van de werkzaamheden. Opdrachtgever is verplicht schadebeperkende maatregelen te treffen. Anderen dan Opdrachtgever kunnen aan de Overeenkomst en de (niet) uitvoering daarvan geen rechten ontlenen. Opdrachtgever vrijwaart De Meeuw onvoorwaardelijk voor alle mogelijke aanspraken van derden. Opdrachtgever vrijwaart De Meeuw voor alle aanspraken van derden wegens productenaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door Opdrachtgever aan een derde is geleverd of in gebruik gegeven en dat (mede) bestond uit door De Meeuw geleverde producten en/of materialen.
17.10. Indien De Meeuw ondanks het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel in rechte aansprakelijk wordt gehouden voor de door Opdrachtgever geleden schade, is die aansprakelijkheid in alle gevallen, op welke grond dan ook, beperkt tot een bedrag van € 150.000,-- per gebeurtenis, waarbij een reeks samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.
17.11. Indien De Meeuw ondanks het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel in rechte aansprakelijk wordt gehouden voor de door Opdrachtgever geleden schade, is die aansprakelijkheid in alle gevallen maximaal beperkt tot (i) het bedrag dat door de verzekeraar van De Meeuw wordt uitgekeerd ten aanzien van de betreffende gebeurtenis óf –indien door De Meeuw geen verzekering is afgesloten- (ii) het bedrag dat door een verzekeraar in redelijkheid zou worden uitgekeerd ten aanzien van de betreffende gebeurtenis indien door De Meeuw wel een verzekering zou zijn afgesloten indien en voor zover een dergelijke verzekering in de branche van De Meeuw gebruikelijk is of tegen redelijke voorwaarden had kunnen worden afgesloten.


ARTIKEL 18 - OVERMACHT

18.1. Indien De Meeuw haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet behoorlijk kan nakomen, direct of indirect ten gevolge van omstandigheden of oorzaken die buiten haar redelijke invloedssfeer zijn gelegen (“Overmacht”), is De Meeuw niet aansprakelijk voor enige schade van Opdrachtgever en wordt de nakoming van de verplichtingen van De Meeuw opgeschort tot het moment dat De Meeuw weer in staat is de werkzaamheden op de overeengekomen wijze te hervatten.
18.2. Indien er zich aan de zijde van De Meeuw een overmachtssituatie voordoet die gedurende twee maanden heeft voortgeduurd, is De Meeuw gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding, de Overeenkomst door een daartoe strekkende mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van De Meeuw op betaling door Opdrachtgever voor reeds door De Meeuw verrichte prestaties voordat sprake was van een Overmachtssituatie. De genoemde termijn van twee maanden zal niet gelden indien het van De Meeuw in redelijkheid niet gevergd kan worden dat de Overeenkomst na het intreden van de Overmachtssituatie nog langer voortduurt. In geval van beëindiging heeft Opdrachtgever geen recht op enige schadevergoeding.
18.3. Onder Overmacht zijn begrepen alle omstandigheden waardoor De Meeuw tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen, zoals onder meer brand, weersomstandigheden waardoor, zoals gebruikelijk is in de bouw, niet kan worden gewerkt (zoals vorst), werkstaking of werkuitsluiting, oproer, oorlog, overheidsmaatregelen zoals invoer- of uitvoerbeperkingen, in gebreke blijven van toeleveranciers, transportproblemen, natuurrampen, storingen in het bedrijf van De Meeuw of in dat van toeleveranciers, elektriciteitsstoringen, diefstal of verduistering uit De Meeuw’s magazijnen of werkplaatsen en voorts alle omstandigheden waarbij redelijkerwijs niet van De Meeuw kan worden gevergd dat zij haar verplichtingen jegens Opdrachtgever (verder) nakomt. Overmacht van De Meeuws toeleveranciers wordt tevens geacht Overmacht te zijn van De Meeuw.


ARTIKEL 19 - BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

19.1. De Meeuw verzamelt en verwerkt informatie betreffende Opdrachtgever en functionarissen, werknemers, relaties of vertegenwoordigers van Opdrachtgever (persoonlijke gegevens) in verband met het beheer van de relatie met Opdrachtgever en de uitvoering van de Overeenkomst. Opdrachtgever stemt ermee in dat De Meeuw de persoonlijke gegevens verwerkt voor die doeleinden. Opdrachtgever stemt er voorts mee in dat De Meeuw persoonlijke gegevens bekend maakt aan haar leveranciers of aan derden, indien dit noodzakelijk is in het kader van voornoemde doeleinden. Opdrachtgever zal De Meeuw in verband met het bovenstaande, schadeloos stellen en vrijwaren ter zake vorderingen van derden (waaronder eventuele vorderingen van bovengenoemde functionarissen, werknemers, relaties of vertegenwoordigers en/of toezichthouders en autoriteiten).


ARTIKEL 20 - UITVOERING

20.1. De Meeuw is gerechtigd derden in te schakelen voor de uitvoering van de Overeenkomst.


ARTIKEL 21 - VERVALTERMIJN

21.1. Voor zover in de Overeenkomst niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever jegens De Meeuw uit welke hoofde ook, in ieder geval na één (1) jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.


ARTIKEL 22 - HOOFDELIJKHEID

22.1. Indien verscheidene (natuurlijke of rechts-)personen zich als Opdrachtgever hebben verbonden, zijn deze steeds hoofdelijk en ieder voor het geheel jegens De Meeuw aansprakelijk voor alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenissen. Uitstel van betaling of kwijtschelding door De Meeuw aan één der opdrachtgevers of een aanbod daartoe, betreft alleen die opdrachtgever.
22.2. De verbintenissen uit de Overeenkomst zijn, ook wat erfgenamen en rechtverkrijgenden van Opdrachtgever betreft, hoofdelijk.


ARTIKEL 23 - TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER

23.1. De Overeenkomst, en de overeenkomsten die ter uitvoering van of in samenhang met deze Overeenkomst worden gesloten, worden beheerst door en zullen worden uitgelegd overeenkomstig Nederlands recht. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.
23.2. Alle geschillen in verband met deze Overeenkomst, of de overeenkomsten die ter uitvoering van of in samenhang met deze Overeenkomst worden gesloten, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Oost-Brabant, onverminderd het recht van De Meeuw een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter binnen het gebied waarbinnen Opdrachtgever is gevestigd.


ARTIKEL 24 - OVERIGE BEPALINGEN

24.1. De Meeuw is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Opdrachtgever wordt geacht de betreffende wijzigingen te hebben aanvaard indien De Meeuw niet binnen 14 dagen na de schriftelijke mededeling van De Meeuw dat wijziging zal plaatsvinden een schriftelijk protest daartegen heeft ontvangen.
24.2. Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald in de Overeenkomst, zijn de rechten van De Meeuw uit hoofde van de Overeenkomst in aanvulling op, en onverminderd de overige rechten die De Meeuw ter beschikking staan op grond van toepasselijke Wet- of Regelgeving.
24.3. Afstand van recht door De Meeuw kan slechts geschieden door een daartoe strekkende schriftelijke kennisgeving. Indien De Meeuw enige van haar rechten uit hoofde van de Overeenkomst niet uitoefent of het uitoefenen daarvan uitstelt, kan dit niet worden beschouwd als afstand van dat recht, of van enig ander recht uit hoofde van de Overeenkomst.
24.4. Opdrachtgever is niet gerechtigd haar rechten uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen, te bezwaren of anderszins te vervreemden. Dit beding is een beding als bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW.
24.5. De Meeuw is gerechtigd haar rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst aan een derde over te dragen en/of de Producten aan een derde te verkopen. Opdrachtgever geeft hierbij reeds bij voorbaat haar onvoorwaardelijke en onherroepelijke medewerking aan contractoverdracht.
24.6. De Meeuw is gerechtigd de Producten en de rechten voortvloeiende uit de Overeenkomst te bezwaren dan wel te cederen.
24.7. Indien en voor zover één of meer van de bepalingen in de Overeenkomst onverbindend zijn of worden, dan blijven de overige bepalingen in de Overeenkomst onverkort van kracht. In dat geval zullen Partijen, op verzoek van een Partij in overleg treden met de intentie overeenstemming te bereiken over een nieuwe bepaling die aansluit bij de bedoelingen van Partijen ten tijde van de ondertekening van de Overeenkomst.
24.8. Opdrachtgever verplicht zich jegens De Meeuw geen informatie met betrekking tot De Meeuw of met betrekking tot de Overeenkomst, te gebruiken, te vermenigvuldigen of aan derden bekend te maken anders dan strikt noodzakelijk voor de uitvoering van de Overeenkomst.
24.9. De Meeuw is bevoegd om de nakoming van haar verplichtingen onder de Overeenkomst en/of de afgifte van de zaken die hij uit hoofde van de uitvoering van de Overeenkomst van en/of ten behoeve van Opdrachtgever onder zich heeft, op te schorten tot het moment dat zij betaling heeft ontvangen van de op dat moment nog bestaande betalingsverplichtingen van Opdrachtgever, dan wel tot de nakoming daarvan voldoende zekerheid is gesteld. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot opschorting, retentie of verrekening.