Accueil Conditions générales d'achat

Conditions générales d'achatALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VDL De Meeuw OIRSCHOT B.V.


9 december 2019


I ALGEMEEN DEEL


DEFINITIES:


In deze algemene inkoopvoorwaarden wordt met de onderstaande begrippen het navolgende bedoeld:


Algemene Inkoopvoorwaarden: deze algemene inkoopvoorwaarden;
Bouwdirectie: de directie volgens de Hoofdovereenkomst;
Datalek: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins Verwerkte Persoonsgegevens.
VDL De Meeuw: de besloten vennootschap VDL De Meeuw Oirschot B.V. of de daaraan gelieerde rechtsperso(o)n(en);
Hoofdovereenkomst: de overeenkomst tussen VDL De Meeuw en Principaal betreffende het Project;
Levering van goederen: levering van goederen, alsmede alle daaraan gerelateerde werkzaamheden, voor zover deze niet betreffen de ‘Uitvoering van werken’;
Offerte: prijsaanbieding van Opdrachtnemer (gedaan middels het indienen van een (open) begroting);
Opdrachtgever: VDL De Meeuw;
Opdrachtnemer: de partij waarmee VDL De Meeuw onderhandelt en/of een Overeenkomst sluit;
Overeenkomst: de tussen VDL De Meeuw en Opdrachtnemer tot stand gekomen overeenkomst tot Levering van goederen en/of Uitvoering van werken;
Partijen: Opdrachtgever en Opdrachtnemer;
Persoonsgegevens: alle informatie die een natuurlijke persoon identificeert of identificeerbaar maakt. Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon (‘Betrokkene’).
Project: het project ter zake waarvan Opdrachtgever in onderhandeling is met Principaal of waarvoor Opdrachtgever van Principaal opdracht heeft gekregen middels de Hoofdovereenkomst;
Prijs: de middels de Overeenkomst overeengekomen prijs voor het te verrichten Werk exclusief BTW;
Principaal: de opdrachtgever volgens de Hoofdovereenkomst;
Uitvoering van werken: het verrichten van ontwerp- en/of uitvoeringswerkzaamheden, alsmede alle daaraan gerelateerde werkzaamheden;
Verwerking van Persoonsgegevens: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot Persoonsgegevens of een geheel van Persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van Persoonsgegevens.
Werk: het door Opdrachtnemer Uit te voeren werk en/of de door Opdrachtnemer te verrichten Levering van goederen.


ARTIKEL 1 - TOEPASSELIJKHEID EN ALGEMEEN

1.1 Deze Algemene Inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten en overeenkomsten die daaruit voortvloeien.
1.2 In het geval dat de Overeenkomst betrekking heeft op Levering van goederen dan is naast het bepaalde in het Algemeen gedeelte (I) het bepaalde in het bijzonder gedeelte ‘Voorwaarden Levering van goederen’ (II) van toepassing. In het geval dat de Overeenkomst betrekking heeft op Uitvoering van werken dan is naast het bepaalde in het Algemeen gedeelte (I) het bepaalde in het bijzonder gedeelte ‘Voorwaarden Uitvoering van werken’ (III) van toepassing. In geval van tegenstrijdigheid prevaleert het bepaalde in het bijzonder gedeelte.
1.3 De toepasselijkheid van eventuele door Opdrachtnemer gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.4 Wijzigingen van en aanvullingen op de Overeenkomst en/of deze Algemene Inkoopvoorwaarden gelden slechts wanneer deze schriftelijk door Partijen zijn overeengekomen.
1.5 De Overeenkomst en deze Algemene Inkoopvoorwaarden geeft/geven de volledige inhoud weer van de rechten en verplichtingen van Partijen en treden in plaats van alle daaraan voorafgaande schriftelijke en mondelinge afspraken, verklaringen en/of uitlatingen van Partijen.
1.6 Indien een of meer bepalingen in deze Algemene Inkoopvoorwaarden onverbindend zouden blijken te zijn, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden van kracht. Partijen verbinden zich voor alsdan om de niet-verbindende bepalingen te vervangen door zodanige bepalingen die wel verbindend zijn en die zo min mogelijk – gelet op het doel en de strekking van deze voorwaarden – afwijken van de niet-verbindende bepalingen.


ARTIKEL 2 – OFFERTE, TOTSTANDKOMING EN INHOUD OVEREENKOMST

2.1 Opdrachtnemer doet haar Offerte gestand gedurende een termijn van 6 weken en in het geval dat de Offerte door Opdrachtnemer wordt uitgebracht in het kader van deelname door Opdrachtgever aan een aanbestedingsprocedure gedurende een termijn vanaf Offerte tot gunning van het Project door Principaal aan Opdrachtgever en aansluitend gedurende 4 maanden na gunning van het Project door Principaal aan Opdrachtgever.
2.2 Opdrachtnemer dient de in onderling overleg tot stand gekomen en aan haar toegezonden schriftelijke overeenkomst binnen 14 kalenderdagen na de dag van verzending daarvan door Opdrachtgever ongewijzigd en ondertekend aan Opdrachtgever te retourneren. Indien Opdrachtnemer de overeenkomst niet binnen genoemde termijn ondertekend aan Opdrachtgever retour heeft gezonden en binnen genoemde termijn geen bezwaar heeft gemaakt tegen de inhoud van de schriftelijke overeenkomst, danwel een aanvang heeft genomen met de uitvoering van de werkzaamheden uit hoofde van de in onderling overleg tot stand gekomen overeenkomst, wordt de schriftelijke overeenkomst als zodanig onder toepasselijkheid van deze Algemene Inkoopvoorwaarden geacht door Opdrachtnemer te zijn aanvaard. In dit geval wordt de Overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen op de 15de kalenderdag na de dag van verzending daarvan door Opdrachtgever, danwel op de dag waarop Opdrachtnemer een aanvang heeft genomen met de uitvoering van de werkzaamheden uit hoofde van de in onderling overleg tot stand gekomen overeenkomst.
2.3 Op de Overeenkomst zijn van toepassing, als ware zij daarin woordelijk opgenomen (met dien verstande dat voor Principaal dient te worden gelezen ‘Opdrachtgever’ en voor opdrachtnemer dient te worden gelezen ‘Opdrachtnemer bij de Overeenkomst’):
a. de administratieve en technische bepalingen (van het bestek/technische omschrijving, althans de documenten waarin deze bepalingen staan opgenomen) die van toepassing zijn op de Hoofdovereenkomst;
b. al het overige waartoe Opdrachtgever uit hoofde van de Hoofdovereenkomst jegens de Principaal gehouden is voor zover direct of indirect verband houdende met de Overeenkomst en indien en voor zover Opdrachtnemer daarvan kennis heeft kunnen nemen voorafgaand aan de totstandkoming van de Overeenkomst. Opdrachtnemer wordt (mede vanwege het bepaalde in lid 4) geacht voorafgaand aan de totstandkoming van de Overeenkomst inzage te hebben gehad in de documenten zoals genoemd onder sub a. en sub b.
Het bepaalde in de Overeenkomst gaat voor het gestelde in de documenten zoals genoemd onder sub a. en sub b.
2.4 De ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst vanwege de Hoofdovereenkomst relevante documenten liggen voor Opdrachtnemer bij Opdrachtgever ter inzage en desgevraagd worden kopieën hiervan aan Opdrachtnemer verstrekt.
2.5 Alle voor Opdrachtnemer vanwege de Overeenkomst gestelde termijnen zijn fatale termijnen.


ARTIKEL 3 - WAARSCHUWINGSPLICHT

Middels het uitbrengen door Opdrachtnemer van de Offerte heeft Opdrachtnemer reeds onvoorwaardelijk ingestemd met de contractdocumenten bij de Overeenkomst, waaronder tevens te verstaan de documenten zoals genoemd in artikel 2.3 en artikel 2.4. Onvolkomenheden, tegenstrijdigheden (innerlijk of met andere documenten), gebrekkigheden en/of oneigenlijkheden in genoemde contractdocumenten zijn door Opdrachtnemer uiterlijk vóór ondertekening/totstandkoming van de Overeenkomst aan Opdrachtgever gemeld, bij gebreke waarvan deze voor rekening en risico van Opdrachtnemer komen; ieder recht jegens Opdrachtgever dat verband houdt met de/het vermeende onvolkomenheid, tegenstrijdigheid, gebrek of oneigenlijke bepalingen, waaronder het recht op enige vergoeding, is alsdan verwerkt.


ARTIKEL 4 - PRIJZEN

4.1 Alle prijzen zijn vast voor de duur van de Overeenkomst, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
4.2 Alle prijzen gelden voor franco levering en zijn inclusief alle kosten van verzekering, valutaverschillen en inclusief alle in- en uitvoerrechten en overige heffingen en belastingen, echter exclusief BTW.
4.3 Er zijn geen risicoregelingen van toepassing, hetgeen geldt voor alle voorkomende wijzigingen in lonen, sociale lasten, materiaalprijzen, huren en vrachten, valutaschommelingen, voor werkzaamheden en leveranties van Opdrachtnemer en haar onderaannemer(s) c.q. leverancier(s) en dergelijke. Er zijn ook geen risicoregelingen van toepassing op eventuele meer- en minderwerken.
4.4 De in de Offerte genoemde hoeveelheden of aantallen zijn niet verrekenbaar. Niet, of niet juist ingevulde aantallen, soortaanduidingen van aantallen, fouten in de berekening voorkomend in de Offerte zijn en blijven voor rekening en risico van Opdrachtnemer. Zij komen niet voor verrekening in aanmerking.
4.5 Opdrachtnemer maakt uitsluitend aanspraak op een vergoeding vanwege kostenverhogende omstandigheden indien en voor zover Opdrachtgever jegens Principaal aanspraak maakt op een dergelijke vergoeding, zulks met inachtneming van het bepaalde in artikel 6.3 van deze Algemene Inkoopvoorwaarden.


ARTIKEL 5 - FACTURERING

5.1 De facturen van Opdrachtnemer moeten, mede in het kader van de Ketenaansprakelijkheid, voldoen aan de eisen gesteld bij of krachtens de Wet op de omzetbelasting 1986 en daarnaast de volgende gegevens vermelden:
a. factuurnummer;
b. factuurdatum;
c. indien van toepassing de naam van het Project en projectnummer;
d. het nummer of kenmerk en de datum van de Overeenkomst waarvoor Opdrachtnemer de gefactureerde prestatie(s) heeft verricht;
e. de benaming en/of het kenmerk van het Werk waarop de betaling betrekking heeft;
f. het tijdvak of de tijdvakken waarin de prestatie(s) is (zijn) verricht en de aard van de prestatie(s);
g. termijnbedrag;
h. btw-tarief en btw-bedrag;
i. de omvang van het loonheffingendeel van de factuur;
j. de naam-, adres- en woonplaats/vestigingsplaatsgegevens en KVK nummer van Opdrachtnemer;
k. BTW nummer van Opdrachtnemer;
l. loonheffingennummer van Opdrachtnemer;
m. een opgave of de verleggingsregeling al dan niet toepasselijk is; indien van toepassing met de vermelding ‘BTW verlegd’ en indien niet van toepassing met vermelding van de BTW;
n. het nummer van de G-rekening van Opdrachtnemer.
5.2 Opdrachtnemer is gehouden Opdrachtgever voor haar administratie, of voor die van Principaal, kosteloos alle ten aanzien van de ontvangen facturen gewenste inlichtingen te verschaffen, in ieder geval dient in het geval van Uitvoering van werken bij elke factuur een manurenregister met daarop een specificatie van gewerkte uren onder vermelding van de naam en het Burgerservicenummer van de desbetreffende werknemers en in het geval het een werknemer betreft van buiten de EER onder vermelding van de naam en het nummer van het geldig identiteitsbewijs van deze werknemer te worden verstrekt.
5.3 Facturen die niet voldoen aan het gestelde in dit artikel worden niet in behandeling genomen en geretourneerd.


ARTIKEL 6 - BETALING

6.1 Betaling van het Werk zal plaatsvinden conform het door Partijen overeengekomen termijnschema en indien geen termijnschema is overeengekomen na de laatste levering ingeval van Levering van goederen en na oplevering van het Uit te voeren Werk in het geval van Uitvoering van werken.
6.2 Opdrachtgever zal facturen binnen 60 kalenderdagen na ontvangst daarvan voldoen indien:
a. de in onderling overleg tot stand gekomen en aan Opdrachtnemer toegezonden schriftelijke Overeenkomst ongewijzigd en ondertekend aan Opdrachtgever is geretourneerd,
b. Opdrachtnemer naar het uitsluitend oordeel van Opdrachtgever heeft voldaan aan haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst,
c. Opdrachtnemer een factuur heeft gezonden die voldoet aan de eisen zoals gesteld in artikel 5, en
d. nadat Opdrachtnemer, indien verzocht door Opdrachtgever, heeft aangetoond dat zij heeft voldaan aan haar betalingsverplichting jegens de door haar ingeschakelde derden (leveranciers en onderaannemers) en heeft aangetoond dat zij de verschuldigde premies sociale verzekeringen en loonbelastingen heeft voldaan.
6.3 Opdrachtgever is, in het geval dat door haar opdracht is gegeven aan Opdrachtnemer ter uitvoering van een Hoofdovereenkomst, uitsluitend gehouden over te gaan tot betaling aan Opdrachtnemer indien en voor zover Opdrachtgever ter zake het Werk zelf betaling heeft ontvangen van Principaal. Dit geldt voor alle aanspraken van Opdrachtnemer uit hoofde van de Overeenkomst.
6.4 Opdrachtnemer zal op eerste verzoek van Opdrachtgever een verklaring van de door haar ingeschakelde derden (leveranciers en onderaannemers) aan Opdrachtgever verstrekken, waarin de desbetreffende derden (leveranciers en onderaannemers) verklaren dat Opdrachtnemer jegens hen aan haar (betalings-)verplichting(en) heeft voldaan. Indien deze verklaring(en) niet word(t)(en) verstrekt of uit deze verklaring(en) blijkt dat Opdrachtnemer jegens de door haar ingeschakelde derden (leveranciers en/of onderaannemers) niet aan haar (betalings-) verplichting(en) heeft voldaan, heeft Opdrachtgever het recht haar betalingsverplichting jegens Opdrachtnemer op te schorten - behoudens in het geval dat onderaannemer/leverancier tekort is geschoten in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de desbetreffende overeenkomst, hetgeen Opdrachtnemer genoegzaam dient aan te tonen met de ter zake relevante documenten, in welk geval Opdrachtnemer het desbetreffende deel van de betaling dient te reserveren - waarbij Opdrachtnemer niet het recht heeft haar werkzaamheden op te schorten en/of heeft Opdrachtgever het recht de desbetreffende derden (leveranciers en onderaannemers) rechtstreeks te betalen, in welk geval Opdrachtgever ter hoogte van het betaalde bedrag jegens Opdrachtnemer gekweten zal zijn. Opdrachtgever zal niet overgaan tot rechtstreekse betaling van door Opdrachtnemer ingeschakelde derden (leveranciers en/of onderaannemers) zonder Opdrachtnemer ter zake te hebben gehoord.
6.5 Opdrachtgever is gerechtigd bedragen die zij van Opdrachtnemer te vorderen heeft uit hoofde van een andere rechtsverhouding met Opdrachtnemer, te verrekenen met de door haar aan Opdrachtnemer ter zake het Werk te betalen facturen.


ARTIKEL 7 - AANSPRAKELIJKHEID

7.1 Opdrachtnemer is aansprakelijk voor de schade, direct en indirect, die Opdrachtgever en/of derden (waaronder te begrijpen Principaal) lijden als gevolg van de uitvoering van het Werk door Opdrachtnemer en/of de door Opdrachtnemer ingeschakelde derden.
7.2 Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever voor alle aanspraken van derden (waaronder te begrijpen Principaal) ter zake de uitvoering van het Werk door Opdrachtnemer en/of de door Opdrachtnemer ingeschakelde derden.
7.3 Opdrachtgever is niet aansprakelijk voor door Opdrachtnemer en haar werknemers en/of door Opdrachtnemer ingeschakelde derden en haar werknemers als gevolg van de uitvoering van het Werk geleden schade, behoudens in het geval dat deze schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtgever. Opdrachtgever is alsdan uitsluitend aansprakelijk voor door Opdrachtnemer en haar werknemers en/of door Opdrachtnemer ingeschakelde derden en haar werknemers als gevolg van de uitvoering van het Werk geleden directe schade. Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever voor alle aanspraken van haar werknemers en van door Opdrachtnemer ingeschakelde derden en haar werknemers.


ARTIKEL 8 - PUBLICITEIT

Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Opdrachtgever is Opdrachtnemer - ook na beëindiging van de Overeenkomst - niet gerechtigd om in brochures, advertenties of anderszins, kranten, procedures en brieven, online- en sociale mediacommunicatie etc., aan het bestaan van de overeenkomst en/of de samenwerking met Opdrachtgever te refereren, tenzij dit wettelijk vereist is, zulks op straffe van een direct opeisbare boete van € 25.000,00 (zegge: vijfentwintig duizend euro) per gebeurtenis, onverminderd het recht - in afwijking van het bepaalde in artikel 6:92 BW - voor Opdrachtgever op vergoeding van de door haar daadwerkelijk geleden schade.


ARTIKEL 9 - GEHEIMHOUDING

9.1 Opdrachtnemer garandeert - ook na beëindiging van de Overeenkomst - de geheimhouding van alle bedrijfsinformatie, andere informatie en/of stukken die door Opdrachtgever aan haar is/zijn overhandigd en/of aan Opdrachtnemer bekend is/zijn geworden, zulks op straffe van een direct opeisbare boete van € 25.000,00 (zegge: vijfentwintig duizend euro) per gebeurtenis, onverminderd het recht - in afwijking van het bepaalde in artikel 6:92 BW - op vergoeding van aanvullende schade op grond van de wet.
9.2 Opdrachtnemer bedingt bij ieder van de door haar ingeschakelde derden (leveranciers en onderaannemers), die dit op hun beurt ook weer dienen te bedingen bij de door hen ingeschakelde derden (leveranciers en onderaannemers) en zo voort, dat zij eveneens zullen voldoen aan de in lid 1 genoemde verplichting. Opdrachtnemer dient ervoor zorg te dragen dat de daartoe strekkende bedingen worden opgenomen in de desbetreffende overeenkomsten met de ingeschakelde derden (leveranciers en onderaannemers) en dient op eerste verzoek van Opdrachtgever aan te tonen dat hieraan is voldaan.


ARTIKEL 10 – PRIVACY

10.1 Opdrachtnemer en Opdrachtgever verwerken de hen in het kader van de Overeenkomst verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de op hen rustende verplichtingen voortvloeiende uit de toepasselijke privacywet en regelgeving waaronder, doch niet beperkt tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). Voor zover de relatie tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is aan te merken als die van verwerker en verwerkingsverantwoordelijke, zal tussen hen altijd een nadere Verwerkersovereenkomst worden gesloten.
10.2 Opdrachtnemer zal afdoende technische en organisatorische maatregelen treffen om de onder haar verantwoordelijkheid te verwerken (persoons-)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (waaronder onnodige verzameling of verdere verwerking). Deze maatregelen zullen, rekening houdend met de stand van de techniek, de omvang, de context en de verwerkingsdoeleinden en kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau garanderen, gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen. Opdrachtnemer is voorts gehouden tot het voeren van een passend beleid ten aanzien van Incidenten en Datalekken, zoals maar niet beperkt tot protocollen die conformeren met privacy wet en regelgeving. Opdrachtgever is gerechtigd om deze protocollen in te zien op eerste verzoek hiertoe en is gerechtigd om deze in kopie te verkrijgen van Opdrachtnemer, eveneens op eerste verzoek hiertoe van Principaal.
10.3 Opdrachtnemer informeert de Opdrachtgever zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 6 uur na ontdekking hiervan, over een incident met betrekking tot Persoonsgegevens, zoals maar niet beperkt tot een Datalek. Opdrachtnemer verzekert zich van de ontvangst van dit bericht door Opdrachtgever. In deze melding wordt in ieder geval het volgende omschreven of meegedeeld:
a. de aard van het incident of het Datalek, waar mogelijk onder vermelding van de categorieën van Betrokkenen en Persoonsgegevensregisters in kwestie en, bij benadering, het aantal Betrokkenen en Persoonsgegevensregisters in kwestie;
b. de naam en de contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming of een ander contactpunt waar meer informatie kan worden verkregen;
c. de waarschijnlijke gevolgen van het Incident of het Datalek;
d. de maatregelen die de Opdrachtnemer voorstelt om het incident of het Datalek aan te pakken, waaronder, in voorkomend geval, de maatregelen ter beperking van de eventuele nadelige gevolgen daarvan.
Rekening houdend met de aard van de Verwerking en de hem ter beschikking staande informatie zal de Opdrachtnemer de Opdrachtgever bij een incident of Datalek bijstand verlenen bij het doen nakomen van de verplichtingen uit hoofd van artikel 33 en 34 AVG, meer in het bijzonder zal de Opdrachtnemer de Opdrachtgever bijstand verlenen bij het doen van een melding van een Datalek of een vergelijkbaar incident aan de toezichthoudende autoriteit en/of de Betrokkene. Opdrachtnemer houdt zich in een dergelijk geval beschikbaar en bereikbaar voor overleg met Opdrachtgever. Opdrachtnemer draagt er daarnaast zorg voor dat het personeel dat betrokken is bij het vaststellen of het oplossen van het Incident of Datalek beschikbaar is voor Opdrachtgever.
10.4 Indien een situatie als bedoeld in artikel 10.3 zich voortdoet, verplicht Opdrachtnemer zich hierbij tot geheimhouding van ieder gegeven in verband met het Incident dan wel het Datalek of de inbreuk op de beveiliging. Opdrachtnemer zal in geen enkele omstandigheid informatie naar buiten brengen over dit Incident of Datalek of de inbreuk op de beveiliging zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever. Opdrachtgever is exclusief verantwoordelijk voor enige melding aan de Autoriteit Persoonsgegevens of Betrokkenen. Opdrachtnemer zal nimmer zelfstandig overgaan tot enige melding aan de Autoriteit Persoonsgegevens of Betrokkenen.


ARTIKEL 11 – INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

11.1 Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de Overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Opdrachtgever of diens licentiegevers. De Opdrachtnemer verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal zij de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.
11.2 Indien in weerwil van het voorgaande rechten van intellectuele of industriële eigendom van rechtswege komen te berusten bij Opdrachtnemer, draagt Opdrachtnemer deze rechten reeds nu voor alsdan over aan Opdrachtgever. Indien voor de overdracht van deze rechten aan Opdrachtgever nadere handelingen, zoals een nadere akte vereist is, verleent Opdrachtnemer onverwijld en onvoorwaardelijk, doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na het verzoek daartoe van Opdrachtgever, haar medewerking aan Opdrachtgever om de overdracht te bewerkstelligen, bij gebreke waarvan Opdrachtnemer aan Opdrachtgever een direct opeisbare boete van € 25.000,00 (zegge: vijfentwintig duizend euro) verschuldigd wordt, onverminderd het recht - in afwijking van het bepaalde in artikel 6:92 BW – voor Opdrachtgever op vergoeding van aanvullende schade op grond van de wet.
11.3 Dit artikel blijft ook na beëindiging, om welke reden dan ook, van de Overeenkomst van kracht.


ARTIKEL 12 - NON-CONCURRENTIE

Opdrachtnemer zal geen rechtstreekse prijsaanbieding(en) aan Principaal doen ter zake het Project, zulks op straffe van een direct opeisbare boete van € 100.000,00 (zegge: honderdduizend euro), onverminderd het recht van Opdrachtgever op vergoeding van aanvullende schade op grond van de wet, zulks in afwijking van het bepaalde in artikel 6:92 BW.


ARTIKEL 13 - OVERDRACHT RECHTEN EN PLICHTEN

13.1 Het is aan Opdrachtnemer niet toegestaan uit de Overeenkomst jegens Opdrachtgever voortvloeiende vorderingen zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtgever aan een derde te verpanden of over te dragen onder welke titel dan ook c.q. vorderingsrechten uit hoofde van de Overeenkomst zijn niet overdraagbaar ex artikel 3:83 BW.
13.2 Indien Opdrachtnemer handelt in strijd met het bepaalde in lid 1 is Opdrachtnemer aan Opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare boete gelijk aan 5% van de Prijs verschuldigd, onverminderd het recht van Opdrachtgever op vergoeding van aanvullende schade op grond van de wet, zulks in afwijking van het bepaalde in artikel 6:92 BW.


ARTIKEL 14 - UITBESTEDING WERK

14.1 Behoudens met uitdrukkelijke schriftelijk toestemming van Opdrachtgever is Opdrachtnemer niet gerechtigd (een gedeelte van) het Werk aan (een) derde(n) over te dragen of uit te besteden.
14.2 Bij overdracht of uitbesteding van (een gedeelte van) het Werk, met inachtneming van het bepaalde in lid 1, is Opdrachtnemer gehouden ervoor zorg te dragen dat de derde(n) (leverancier en/of onderaannemer) gebonden is (zijn) aan de bepalingen zoals opgenomen in de Overeenkomst en deze Algemene Inkoopvoorwaarden. Opdrachtnemer dient ervoor zorg te dragen dat de daartoe strekkende bedingen worden opgenomen in de desbetreffende overeenkomsten met de ingeschakelde derde(n) (leveranciers en/of onderaannemers) en dient op eerste verzoek van Opdrachtgever aan te tonen dat hieraan is voldaan.
14.3 Door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer gegeven schriftelijke toestemming om (een gedeelte van) het Werk aan (een) derde(n) over te dragen of uit te besteden ontslaat Opdrachtnemer niet van haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst.


ARTIKEL 15 - VERZEKERINGEN

15.1 Opdrachtgever draagt in het geval van Uitvoering van werken zorg voor een Constructie All Risks (CAR-) verzekering ten behoeve van het Project en daaronder begrepen het Werk, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Opdrachtnemer is, onverminderd haar aansprakelijkheid op grond van de wet en/of de Overeenkomst, onder de (CAR-) verzekering medeverzekerd.
15.2 Opdrachtnemer is verplicht voor motorrijtuigen waarvoor een verzekeringsplicht geldt krachtens de Wet aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (W.A.M.) af te sluiten welke onder meer de aansprakelijkheid voor schade aan derden, waaronder dood en/of lichamelijk letsel van personen dekt. Niet door de in de vorige zin bedoelde verzekering gedekte motorrijtuigen mogen niet ten behoeve van het Werk worden gebruikt. Opdrachtgever dient op de polis van de Opdrachtnemer te zijn aangemerkt als medeverzekerde. De verzekering mag geen uitsluitingen bevatten ten aanzien van het aan het Werk gerelateerde werkrisico waaronder schade aan ondergrondse zaken zoals onder meer doch niet uitsluitend kabels en leidingen.
15.3 Opdrachtnemer dient verzekerd te zijn tegen wettelijke aansprakelijkheid inclusief brand op de in Nederland gebruikelijke polisvoorwaarden, voor een bedrag van ten minste € 2.500.000,00 per schadegeval, onverminderd haar aansprakelijkheid op grond van de wet en/of de Overeenkomst.
15.4 Opdrachtnemer is gehouden te voldoen aan de polisvoorwaarden van ten behoeve van het Werk afgesloten verzekeringen. Opdrachtnemer zal bij de desbetreffende door haar bij het Werk betrokken verzekeraars bedingen dat ingeval van wanbetaling van de premies door Opdrachtnemer en ingeval van opzegging van de verzekering door Opdrachtnemer, de desbetreffende verzekeraars hiervan per aangetekende brief aan Opdrachtgever mededeling zullen doen en dat de verzekering na verzending van bedoelde brief nog 14 kalenderdagen zal doorlopen, gedurende welke periode Opdrachtgever het recht heeft op kosten van Opdrachtnemer (alsnog) de (nog) verschuldigde premies te voldoen, danwel een nieuwe verzekering onder dezelfde voorwaarden te sluiten. De betaalde en nog te betalen premies en mogelijke (gevolg)schade worden door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever vergoed, danwel door Opdrachtgever verrekend met hetgeen Opdrachtnemer nog van Opdrachtgever te vorderen heeft of indien (nog) mogelijk op een gestelde bankgarantie verhaald.
15.5 De duur van de verzekeringen loopt van aanvang van het Werk tot en met de dag waarop het Werk overeenkomstig paragraaf 10 lid 1 of 2 van de UAV 2012 als opgeleverd wordt beschouwd, dan wel indien de Overeenkomst wordt gesloten in het kader van een door Opdrachtgever met Principaal gesloten Hoofovereenkomst ter realisatie van een Project tot en met de dag waarop het Project conform het in de Hoofdovereenkomst bepaalde als opgeleverd kan worden beschouwd en in aansluiting daarop gedurende de langst lopende overeengekomen onderhoudstermijn en tot overeenkomstig paragraaf 11 lid 6 UAV 2012 is geconstateerd dat Opdrachtnemer aan haar verplichtingen heeft voldaan.
15.6 Opdrachtnemer overlegt de bewijsstukken waaruit het sluiten van de overeengekomen verzekeringen blijkt zo spoedig mogelijk, doch in elk geval binnen 7 kalenderdagen na de dag waarop de Overeenkomst door Partijen is ondertekend/tot stand is gekomen, aan Opdrachtgever.
15.7 Onverzekerde schade(n) en eigen risico('s) komen ten laste van Opdrachtnemer indien en voor zover deze het gevolg is/zijn van een tekortkoming van Opdrachtnemer, dan wel voor risico van Opdrachtnemer dienen te komen.
15.8 Indien meerdere ten behoeve van het Werk afgesloten verzekeringen van toepassing zijn op een schadegeval wordt ter verkrijging van vergoeding als eerste en uitsluitend een beroep gedaan op de door Opdrachtnemer afgesloten verzekering(en).
15.9 Aanspraken jegens de door Opdrachtgever en/of Principaal afgesloten verzekeringen ontstaan enkel vanwege een daartoe van de zijde van Opdrachtgever en/of Principaal gedane verklaring aan de desbetreffende verzekering.
15.10 Bij tegenstrijdigheid tussen de eisen gesteld aan een verzekering door Principaal en de door Opdrachtgever daadwerkelijk afgesloten verzekering kan Opdrachtnemer zich niet beroepen op de eisen gesteld aan de verzekering door Principaal maar prevaleert de door Opdrachtgever afgesloten verzekering.


ARTIKEL 16 – INLICHTINGEN EN DOCUMENTEN

Opdrachtnemer verstrekt uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na oplevering van het Werk certificaten, attesten, garantiebewijzen en/of instructieboeken, bedienings- en onderhoudsvoorschriften, alsmede revisietekeningen en dergelijke ter zake het Werk aan Opdrachtgever.


ARTIKEL 17 - GARANTIES

17.1 Opdrachtnemer garandeert gedurende de in of vanwege de Overeenkomst bepaalde termijnen, bij gebreke waarvan een termijn van vijf jaar geldt, dat het Werk en de ter zake gebruikte zaken ten minste zijn:
a. van goede kwaliteit, zonder gebrek in ontwerp, constructie, montage en materiaal, en
b. in overeenstemming zijn met hetgeen in de Overeenkomst en de daarop van toepassing zijnde documenten (waaronder de documenten zoals bedoeld in artikel 2.3 en artikel 2.4) is bepaald en geschikt zijn voor het doel waarvoor zij zijn bestemd en conform de eisen die daaraan in de Overeenkomst en door of vanwege de overheid zijn gesteld, en
c. van deugdelijk materiaal en goede uitvoering, uitgevoerd door vakbekwame personen onder deskundige leiding, in alle opzichten overeenkomstig de tekeningen en specificaties en, indien van toepassing, ten minste gelijk aan door de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever ter beschikking gestelde of getoonde monsters of modellen.
Voorts zal het Werk de beoogde prestaties leveren en voldoen aan alle ten tijde van de ondertekening/totstandkoming van de Overeenkomst en ten tijde van de oplevering (in het geval van Uitvoering van werken) of levering (in het geval van Levering van goederen) geldende normen, keurmerken, wetten, regelgeving, overheidsvoorschriften en dergelijke en de eisen van een goed en deugdelijk werk.
17.2 Het bepaalde in lid 1 van dit artikel geldt, behoudens in het geval dat Opdrachtgever voor de ondertekening/totstandkoming van de Overeenkomst aan Opdrachtnemer te kennen geeft dat zij op grond van de Hoofdovereenkomst van het bepaalde in lid 1 afwijkende garanties dient te verstrekken aan Principaal, in welk geval Opdrachtnemer gehouden is deze afwijkende garanties aan Opdrachtgever te verstrekken.
17.3 De in de leden 1 en 2 van dit artikel bepaalde garanties gelden in het geval van Levering van goederen vanaf de dag van levering, in het geval van Uitvoering van werken vanaf de dag van oplevering van het Project (dan wel deeloplevering van het Werk door Opdrachtgever aan Principaal) en in het geval van Uitvoering van werken voor zover het de levering en installatie van technische installaties betreft vanaf de dag van ingebruikneming of inbedrijfstelling van deze technische installaties, zulks tot en met de laatste dag van de ten behoeve van de voor de desbetreffende geleverde goederen/het uitgevoerde werk geldende Onderhoudstermijn en in aansluiting daarop gedurende de in of vanwege de Overeenkomst vermelde garantietermijnen, tenzij de fabrieksgarantie uitgebreider is in welk geval die fabrieksgarantie geldt.
17.4 Een garantie houdt in dat Opdrachtnemer zich verbindt om voor haar rekening alle optredende gebreken en gevolgschade op eerste aanzegging van Opdrachtgever terstond, doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na schriftelijke melding van het gebrek te herstellen conform de eisen gesteld in de Overeenkomst, danwel de eisen van een goed en deugdelijk werk, tenzij Opdrachtnemer aantoont dat de gebreken niet voor haar risico komen. In het geval dat het gebreken betreft waarvan op voorhand bekend is, bijvoorbeeld door vereiste nalevering, dat herstel binnen de hiervoor gestelde termijn niet mogelijk is, zal Opdrachtnemer gemotiveerd aangeven binnen welke, zo kort mogelijke, termijn bedoelde gebreken en/of tekortkomingen kunnen worden hersteld. Opdrachtgever bepaalt de termijn waarbinnen dit herstel moet plaatsvinden. Uitvoering van de herstelwerkzaamheden dient zodanig plaats te vinden dat Opdrachtgever en/of derden hiervan zo min mogelijk hinder ondervinden.
17.5 Na vervanging of herstel gedurende de garantietermijn gaat voor het betreffende onderdeel of geleverde van het Werk de overeengekomen garantietermijn opnieuw in.
17.6 De hiervoor genoemde garantie(s) voor onderdelen en de eventuele uitzondering(en) hierop laten onverlet de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer op grond van de wet en/of de Overeenkomst.


ARTIKEL 18 - BOUWSTOFFEN EN HULPMIDDELEN

18.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen draagt Opdrachtnemer zelf zorg voor alle ten behoeve van het Werk benodigde bouwstoffen en hulpmiddelen.
18.2 Uitsluitend met schriftelijke toestemming van Opdrachtgever staat het Opdrachtnemer vrij gebruik te maken van bouwstoffen en/of hulpmiddelen van Opdrachtgever, voor welk gebruik Opdrachtgever kosten bij Opdrachtnemer in rekening kan brengen.
18.3 Bouwstoffen en/of hulpmiddelen die door Opdrachtnemer ingevolge het bepaalde in lid 2 mogen worden gebruikt, mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Opdrachtgever niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan noodzakelijk voor het Werk en mogen niet door Opdrachtnemer aan derden ter beschikking worden gesteld of in eigendom worden gegeven en aan derden mogen niet op enige andere wijze rechten worden verstrekt ten aanzien van deze bouwstoffen en hulpmiddelen.
18.4 De door Opdrachtgever ingevolge lid 2 aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde bouwstoffen en/of hulpmiddelen dienen bij ontvangst door Opdrachtnemer te worden gekeurd. Opdrachtnemer dient vast te stellen of deze bouwstoffen en/of hulpmiddelen beschadigd, defect of niet geschikt zijn voor het doel waarvoor ze ter beschikking zijn gesteld. Zijn de bouwstoffen en/of hulpmiddelen beschadigd, defect of niet geschikt voor het doel waarvoor ze ter beschikking zijn gesteld, dan dient Opdrachtnemer dit binnen 3 kalenderdagen na ontvangst van de bouwstoffen en/of hulpmiddelen schriftelijk aan Opdrachtgever kenbaar te maken. Doet Opdrachtnemer dit niet of niet tijdig dan vervalt het recht van Opdrachtnemer om ter zake te reclameren en wordt Opdrachtnemer aansprakelijk voor schaden, defecten en ongeschiktheid.
18.5 Opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade aan de bouwstoffen en/of hulpmiddelen en veroorzaakt door de bouwstoffen en/of hulpmiddelen, opgetreden gedurende de periode dat deze door Opdrachtnemer met voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever zijn gebruikt. Opdrachtnemer is gehouden de desbetreffende bouwstoffen en/of hulpmiddelen te verzekeren tegen schade, waaronder begrepen de schade als gevolg van onjuist gebruik, bewerking of verwerking, dan wel onjuiste aanhechting, vereniging of vermenging.


ARTIKEL 19 – VERGUNNINGEN

Opdrachtnemer zal ervoor zorgdragen dat het Werk wordt gerealiseerd conform de ten behoeve van het Werk verkregen vergunningen.


ARTIKEL 20 – UITVOERING WERK

20.1 Opdrachtnemer is gehouden orders en aanwijzingen van Opdrachtgever en, indien Principaal en Opdrachtnemer daarmee akkoord zijn, rechtstreekse orders en aanwijzingen van Principaal op te volgen.
20.2 Opdrachtnemer is gehouden schriftelijk aan Opdrachtgever te berichten welke perso(o)n(en) gemachtigd is/zijn Opdrachtnemer in zaken het Werk betreffende te vertegenwoordigen. Deze persoon, althans een van deze personen dient in het geval van Uitvoering van werken namens Opdrachtnemer zitting te nemen in de bouwvergaderingen en dient tijdens het Werk aanwezig te zijn om orders en aanwijzingen op te volgen en deze onverwijld aan Opdrachtnemer kenbaar te maken.
20.3 Opdrachtnemer is gehouden voor eigen rekening zorg te dragen voor het op legale wijze afvoeren van het vanwege het Werk vrijgekomen puin en bouwafval.


ARTIKEL 21 – WET EN REGELGEVING

Opdrachtnemer wordt geacht bekend te zijn met de op het Werk van toepassing zijnde wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege en is verplicht hier aan te voldoen. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor de schade die Opdrachtgever en/of derden (waaronder te begrijpen Principaal) lijden als gevolg van de niet naleving door Opdrachtnemer van de op het Werk van toepassing zijnde wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege. Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever voor aanspraken van derden (waaronder te begrijpen Principaal) betreffende de verplichtingen die Opdrachtnemer heeft uit hoofde van wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege.


ARTIKEL 22 – VEILIGHEIDS- EN GEZONDSHEIDSPLAN

Opdrachtnemer voldoet aan alle verplichtingen uit hoofde van het Arbeidsomstandighedenbesluit. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor de schade die Opdrachtgever en/of derden (waaronder te begrijpen Principaal) lijden als gevolg van de niet naleving door Opdrachtnemer van de verplichtingen uit hoofde van het Arbeidsomstandighedenbesluit. Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever voor aanspraken van derden (waaronder te begrijpen Principaal) betreffende de verplichtingen die Opdrachtnemer heeft uit hoofde van het Arbeidsomstandighedenbesluit.


ARTIKEL 23 – WET KETENAANSPRAKELIJKHEID (WKA)

23.1 Opdrachtnemer voldoet aan alle verplichtingen uit hoofde van de Wet Ketenaansprakelijkheid. Opdrachtnemer bedingt bij ieder van de door haar ingeschakelde (onder)aannemers, die dit op hun beurt ook weer dienen te bedingen bij de door hen ingeschakelde (onder)aannemers en zo voort, dat zij eveneens zullen voldoen aan al genoemde verplichtingen. Opdrachtnemer dient ervoor zorg te dragen dat de daartoe strekkende bedingen worden opgenomen in de desbetreffende overeenkomsten met de ingeschakelde (onder)aannemers en dient op eerste verzoek van Opdrachtgever aan te tonen dat hieraan is voldaan.
23.2 Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever voor aanspraken van de Ontvanger der Rijksbelastingen in verband met de betaling door Opdrachtnemer en/of de ingeschakelde (onder)aannemers van loonheffingen, te weten de loonbelasting, premies volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage op grond van de Zorgverzekeringswet, die zij verschuldigd zijn in verband met de realisatie van het Werk.
23.3 Opdrachtgever zal een met de loonheffingen verband houdend gedeelte van de facturen van Opdrachtnemer uitsluitend storten op de G-rekening van Opdrachtnemer, onder vermelding van de betreffende factuurnummers en eventuele andere identificatiekenmerken van de factuur.
23.4 Opdrachtnemer en/of de door haar ingeschakelde (onder)aannemers moeten de door haar/hen ingeschakelde (onder)aannemers op dezelfde wijze betalen als omschreven in lid 3. Opdrachtnemer bedingt bij ieder van de door haar ingeschakelde (onder)aannemers, die dit op hun beurt ook weer dienen te bedingen bij de door hen ingeschakelde (onder)aannemers en zo voort, dat zij de door hen ingeschakelde (onder)aannemers op dezelfde wijze betalen. Opdrachtnemer dient ervoor zorg te dragen dat de daartoe strekkende bedingen worden opgenomen in de desbetreffende overeenkomsten met de ingeschakelde (onder)aannemers en dient op eerste verzoek van Opdrachtgever aan te tonen dat hieraan is voldaan.


ARTIKEL 24 – WET ARBEID VREEMDELINGEN (WAV)

24.1 Opdrachtnemer voldoet aan alle verplichtingen uit hoofde van de Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV). Opdrachtnemer bedingt bij ieder van de door haar ingeschakelde (onder)aannemers, die dit op hun beurt ook weer dienen te bedingen bij de door hen ingeschakelde (onder)aannemers en zo voort, dat zij eveneens zullen voldoen aan al genoemde verplichtingen. Opdrachtnemer dient ervoor zorg te dragen dat de daartoe strekkende bedingen worden opgenomen in de desbetreffende overeenkomsten met de ingeschakelde (onder)aannemers en dient op eerste verzoek van Opdrachtgever aan te tonen dat hieraan is voldaan.
24.2 Indien Opdrachtnemer en/of (onder)aannemers bij de realisatie van het Werk gebruik zal (zullen) maken van één of meer vreemdelingen zoals omschreven in de Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV), meldt Opdrachtnemer dit voordat de realisatie van het Werk aanvangt aan Opdrachtgever en toont zij aan dat door haar en/of de ingeschakelde (onder)aannemers wordt voldaan aan de bepalingen van de Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV).
24.3 Opdrachtnemer houdt of laat bijhouden een administratie van alle door haar en/of de ingeschakelde (onder)aannemers bij de realisatie van het Werk betrokken vreemdelingen zoals omschreven in de Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV), welke voldoet aan artikel 15 Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV) en Opdrachtnemer stelt deze administratie voordat de realisatie van het Werk aanvangt aan Opdrachtgever ter beschikking. Opdrachtnemer verschaft Opdrachtgever op eerste verzoek toegang tot deze administratie.
24.4 Voordat de realisatie van het Werk aanvangt verschaft Opdrachtnemer aan Opdrachtgever het Burgerservicenummer (BSN) van alle door haar en/of de door haar ingeschakelde (onder)aannemers bij de realisatie van het Werk betrokken werknemers en in het geval dat het een werknemer betreft van buiten de EER, een kopie van het geldige identiteitsbewijs van deze werknemer, en in het geval van een vreemdeling zoals bedoeld in de Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV) tevens een tewerkstellingsvergunning, althans de benodigde documenten waaruit blijkt dat de desbetreffende vreemdeling bevoegd is om werkzaamheden te verrichten ten behoeve van het Werk (zoals bedoeld in artikel 15 van de Wet Arbeid Vreemdelingen).
24.5 De Opdrachtnemer en de ingeschakelde (onder)aannemers is/zijn gehouden ervoor zorg te dragen dat alle bij de realisatie van het Werk betrokken werknemers een geldig legitimatiebewijs bij zich dragen.
24.6 Opdrachtgever behoudt zich het recht voor op ieder moment de identiteit vast te stellen van de personen die werkzaam zijn ten behoeve van de realisatie van het Werk en tevens te controleren welke personen die werkzaamheden daadwerkelijk uitvoeren.
24.7 Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever voor aanspraken van de Inspectie SZW (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) of een ander overheidsorgaan in verband met overtredingen van de Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV) door de Opdrachtnemer en/of de ingeschakelde (onder)aannemers. Indien Opdrachtgever (een) boete(s) opgelegd krijgt voor een door de Opdrachtnemer en/of de ingeschakelde (onder)aannemers gepleegde overtreding van de Wet arbeid vreemdelingen, zal Opdrachtnemer deze boete(s) aan Opdrachtgever vergoeden, alsmede alle ter zake geleden gevolgschade, waaronder in ieder geval doch niet uitsluitend de (advocaat)kosten van bezwaar en beroep, dan wel zal Opdrachtgever deze boete(s) en gevolgschade verrekenen met hetgeen Opdrachtnemer nog van Opdrachtgever te vorderen heeft, dan wel indien (nog) mogelijk verhalen op de bankgarantie.


ARTIKEL 25 – WET MINIMUMLOON EN MINIMUMVAKANTIEBIJSLAG (WML)

25.1 Opdrachtnemer voldoet aan alle verplichtingen uit hoofde van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML). Opdrachtnemer bedingt bij ieder van de door haar ingeschakelde (onder)aannemers, die dit op hun beurt ook weer dienen te bedingen bij de door hen ingeschakelde (onder)aannemers en zo voort, dat zij eveneens zullen voldoen aan al genoemde verplichtingen. Opdrachtnemer dient ervoor zorg te dragen dat de daartoe strekkende bedingen worden opgenomen in de desbetreffende overeenkomsten met de ingeschakelde (onder)aannemers en dient op eerste verzoek van Opdrachtgever aan te tonen dat hieraan is voldaan.
25.2 Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever voor aanspraken van de Inspectie SZW (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) of een ander overheidsorgaan in verband met overtredingen van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag door de Opdrachtnemer en/of de ingeschakelde (onder)aannemers. Indien Opdrachtgever (een) boete(s) opgelegd krijgt voor een door de Opdrachtnemer en/of de ingeschakelde (onder)aannemers gepleegde overtreding van de Wet minimumloon en minimumvakantietoeslag, zal Opdrachtnemer deze boete(s) aan Opdrachtgever vergoeden, alsmede alle ter zake geleden gevolgschade, waaronder in ieder geval doch niet uitsluitend de (advocaat)kosten van bezwaar en beroep, dan wel zal Opdrachtgever deze boete(s) en gevolgschade verrekenen met hetgeen Opdrachtnemer nog van Opdrachtgever te vorderen heeft, dan wel indien (nog) mogelijk verhalen op de bankgarantie.


ARTIKEL 26 – WET AANPAK SCHIJNCONSTRUCTIES (WAS)

26.1 Opdrachtnemer voldoet aan alle verplichtingen uit hoofde van de Wet aanpak schijnconstructies (WAS), overige (in het kader van genoemde wet) toepasselijke wet- en regelgeving en een mogelijk toepasselijke CAO. In dit verband is Opdrachtnemer gehouden onder meer:
• alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van de realisatie van het Werk op een inzichtelijke en toegankelijke wijze vast te leggen;
• aan bevoegde instanties toegang te verschaffen tot deze arbeidsvoorwaardelijke afspraken en mee te werken aan controles, audits of loonvalidaties;
• aan Opdrachtgever toegang te verschaffen tot deze arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien deze dit noodzakelijk acht in verband met het voorkomen van of de behandeling van een loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van de realisatie van het Werk.
26.2 Opdrachtnemer bedingt bij ieder van de door haar ingeschakelde (onder)aannemers, die dit op hun beurt ook weer dienen te bedingen bij de door hen ingeschakelde (onder)aannemers en zo voort, dat zij eveneens zullen voldoen aan al de in lid 1 genoemde verplichtingen. Opdrachtnemer dient ervoor zorg te dragen dat de daartoe strekkende bedingen worden opgenomen in de desbetreffende overeenkomsten met de ingeschakelde (onder)aannemers en dient op eerste verzoek van Opdrachtgever aan te tonen dat hieraan is voldaan.
26.3 Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever voor aanspraken van derden in verband met overtredingen van de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) en dit artikel door de Opdrachtnemer en/of de ingeschakelde (onder)aannemers Indien Opdrachtgever schade lijdt als gevolg van een door de Opdrachtnemer en/of de ingeschakelde (onder)aannemers gepleegde overtreding van de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) en/of schending van dit artikel, zal Aannemer deze schade aan Opdrachtgever vergoeden, alsmede alle ter zake geleden gevolgschade, dan wel zal Opdrachtgever deze schade en gevolgschade verrekenen met hetgeen Opdrachtnemer nog van Opdrachtgever te vorderen heeft, dan wel indien (nog) mogelijk verhalen op de bankgarantie.


ARTIKEL 27 – WET DEREGULERING BEOORDELING ARBEIDSRELATIES

27.1 Indien door Opdrachtnemer gebruik wordt gemaakt van zzp-ers, handelt Opdrachtnemer conform de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties. Dat wil zeggen dat Opdrachtnemer de arbeidsrelatie met de zzp’er heeft beoordeeld en (indien nodig) een door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst met de zzp-er is overeengekomen. In een dergelijk geval borgt Opdrachtnemer dat de werkzaamheden worden uitgevoerd conform hetgeen is overeengekomen in deze goedgekeurde modelovereenkomst. Ook in gevallen waarin Opdrachtnemer gebruik maakt van zzp’ers, behoudt Opdrachtgever zich het recht voor om een gedeelte van de aanneemsom op de G-rekening van Opdrachtnemer te storten.
Op verzoek van Opdrachtgever overlegt Opdrachtnemer de (model)overeenkomst die tussen de Opdrachtnemer en/of de ingeschakelde (onder)aannemers met zzp-ers is overeengekomen.
27.2 Opdrachtnemer bedingt bij ieder van de door haar ingeschakelde (onder)aannemers, die dit op hun beurt ook weer dienen te bedingen bij de door hen ingeschakelde (onder)aannemers en zo voort, dat zij eveneens zullen handelen conform de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties en het bepaalde in lid 1. Opdrachtnemer dient ervoor zorg te dragen dat de daartoe strekkende bedingen worden opgenomen in de desbetreffende overeenkomsten met de ingeschakelde (onder)aannemers en dient op eerste verzoek van Opdrachtgever aan te tonen dat hieraan is voldaan.


ARTIKEL 28 – RETENTIERECHT EN OPSCHORTING

28.1 Opdrachtnemer doet jegens Opdrachtgever ter zake (delen van) het Werk afstand van het mogelijk aan haar op enig moment toekomende retentierecht en/of het recht om haar werkzaamheden op te schorten, tenzij vast staat dat Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van financiële verplichtingen jegens Opdrachtnemer. In het geval dat Partijen een geschil hebben betrekking hebbende op wijzigingen in het Werk, dan wel de verrekening van meer- en minderwerk, is Opdrachtnemer bovendien niet gerechtigd de realisatie van het Werk, waaronder tevens te verstaan de opgedragen wijzigingen in het Werk en meer- en minderwerken op te schorten.
28.2 Opdrachtnemer bedingt bij ieder van de door haar ingeschakelde derden (leveranciers en onderaannemers), die dit op hun beurt ook weer dienen te bedingen bij de door hen ingeschakelde derden (leveranciers en onderaannemers) en zo voort, dat zij eveneens op gelijke wijze als omschreven in lid 1 afstand doen van de mogelijk aan hen op enig moment toekomende retentierechten en/of rechten om werkzaamheden op te schorten. Opdrachtnemer dient ervoor zorgt te dragen dat de daartoe strekkende bedingen worden opgenomen in de desbetreffende overeenkomsten met de door haar ingeschakelde derden (leveranciers en onderaannemers) en dient op eerste verzoek van Opdrachtgever aan te tonen dat hieraan is voldaan. Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever voor aanspraken van derden (waaronder Principaal) als gevolg van het uitoefenen van het retentierecht door ingeschakelde derden (leveranciers en onderaannemers) en vergoed de door Opdrachtgever als gevolg hiervan geleden schade.


ARTIKEL 29 – INSPECTIE EN KEURING

29.1 Opdrachtgever, Principaal en/of Bouwdirectie hebben te allen tijde het recht (delen van) het Werk te (laten) inspecteren en keuren. Opdrachtnemer verleent hieraan haar volledige medewerking.
29.2 In het geval dat het Werk door Opdrachtgever, Principaal en/of Bouwdirectie wordt afgekeurd komen de kosten van inspectie en/of keuring voor rekening van Opdrachtnemer.
29.3 Inspectie en/of goedkeuring van (delen van) het Werk ontslaat Opdrachtnemer niet van haar aansprakelijkheid op grond van de Overeenkomst en/of de wet, noch van enige door Opdrachtnemer verstrekte en/of te verstrekken garantie.


ARTIKEL 30 – ONTBINDING

30.1 Opdrachtgever heeft het recht de Overeenkomst, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de aan haar toekomende rechten en zonder dat enige ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst is vereist, op ieder gewenst moment en met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk op te zeggen of te ontbinden middels een tot de Opdrachtnemer gericht aangetekend schrijven indien:
- de Levering van goederen en/of de Uitvoering van werken dient te worden geschorst, danwel beëindigd op grond van het feit dat de voor het Werk – naar het uitsluitend oordeel van Opdrachtgever – noodzakelijk verleende omgevingsvergunning, overige vergunningen, ontheffingen en/of publiekrechtelijke toestemmingen is/zijn geschorst, vernietigd of gewijzigd;
- de Hoofdovereenkomst om welke reden dan ook (alsnog) niet tot stand komt en/of is beëindigd (vanwege aanbestedingsrechtelijke regels).
30.2 Opdrachtgever heeft voorts het recht de Overeenkomst, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de aan haar toekomende rechten en zonder dat enige ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst is vereist, op ieder gewenst moment en met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk op te zeggen of te ontbinden middels een tot de Opdrachtnemer gericht aangetekend schrijven, indien zich een of meer van de navolgende omstandigheden voordoet:
- Opdrachtnemer haar bedrijfsuitoefening geheel dan wel een wezenlijk gedeelte daarvan staakt dan wel overdraagt, dan wel indien de Opdrachtnemer wordt geliquideerd, vereffend en/of ontbonden;
- indien de Opdrachtnemer de vrije beschikking mocht verliezen over haar vermogen of een zodanig gedeelte daarvan, respectievelijk op een zodanige wijze dat naar het oordeel van de Opdrachtgever deugdelijke en tijdige uitvoering van de Overeenkomst in gevaar dreigt te komen;
- de Opdrachtnemer (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, aan de Opdrachtnemer (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend, het faillissement van de Opdrachtnemer wordt aangevraagd of de Opdrachtnemer in staat van faillissement wordt gesteld, dan wel haar crediteuren een onderhands akkoord aanbiedt;
- vast komt te staan dat de Opdrachtnemer in gebreke is in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en, nadat de Opdrachtnemer schriftelijk in gebreke is gesteld, het verzuim niet binnen de daarvoor door de Opdrachtgever gestelde termijn opheft;
- de Opdrachtgever redelijke gronden heeft om aan te nemen dat de integriteit van de Opdrachtnemer in het geding is.
30.3 Opdrachtgever heeft na opzegging of ontbinding het recht het Werk door een andere Opdrachtnemer uit te laten voeren.
30.4 In het geval van opzegging of ontbinding op grond van het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel vindt afrekening plaats overeenkomstig het bepaalde in artikel 31 van deze Algemene Inkoopvoorwaarden.
30.5 Opdrachtgever heeft na opzegging of ontbinding als bedoeld in lid 2 van dit artikel het recht de Prijs, althans het onbetaald gebleven gedeelte daarvan, geheel of gedeeltelijk aan te wenden tot betaling van de door Opdrachtnemer bij het Werk betrokken (onder)aannemers/leverancier(s), waarbij Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer alsdan gekweten zal zijn ten belope van de aan die betrokken (onder)aannemers/leverancier(s) betaalde bedragen. Daarnaast is Opdrachtgever na opzegging of ontbinding als bedoeld in lid 2 van dit artikel gerechtigd de schade en (meer)kosten (waaronder doch niet uitsluitend de extra kosten die Opdrachtgever moet maken om het Werk door (een) derde(n) te laten afmaken) die voor Opdrachtgever (zullen) ontstaan aan Opdrachtnemer in rekening te brengen, dan wel deze schade en (meer)kosten te verrekenen met hetgeen Opdrachtgever eventueel nog aan Opdrachtnemer ter zake van de realisatie van het Werk (met inachtneming van het bepaalde in artikel 31 van deze Algemene Inkoopvoorwaarden) verschuldigd mocht blijken te zijn.
30.6 Opdrachtnemer neemt in de door haar met de ten behoeve van het Werk te sluiten (onder)(aannemings)overeenkomst(en) een bepaling op waardoor Opdrachtgever, in het geval van opzegging of ontbinding als bedoeld in lid 2 van dit artikel, in de plaats kan treden van Opdrachtnemer onder dezelfde condities en voorwaarden, waaronder uitdrukkelijk mede begrepen de Prijs waarvoor Opdrachtnemer de (onder)(aannemings)overeenkomst(en) is aangegaan. Deze bepaling zal vóór het sluiten van de (onder)(aannemings)overeenkomst(en) ter goedkeuring aan Opdrachtgever worden voorgelegd. De derde (leverancier en/of onderaannemer) dient in de (onder)(aannemings)overeenkomst(en) uitdrukkelijk in te stemmen met deze mogelijke contractsoverneming door Opdrachtgever.


ARTIKEL 31 – AFREKENING BIJ OPZEGGING/BEEINDIGING WERK

31.1 In het geval van opzegging/beëindiging van het Werk vindt een afrekening plaats naar de stand van het werk. De stand van het werk zal worden bepaald door een gezamenlijk te benoemen kostendeskundige. Indien Partijen er niet in slagen gezamenlijk een (kosten)deskundige te benoemen, zal ieder van Partijen een eigen (kosten)deskundige benoemen, welke (kosten)deskundigen gezamenlijk de stand van het werk zullen bepalen.
De afrekening bestaat, in het geval dat de opzegging/beëindiging niet aan de Opdrachtnemer is toe te rekenen, uit de door de kostendeskundige(n) bepaalde waardering van het Werk naar de stand van het werk af te leiden uit de termijnstaat, inclusief de gemaakte bouwplaatskosten, Algemene Kosten en de opslagen voor winst en risico, verminderd met hetgeen door Opdrachtgever reeds aan de Opdrachtnemer is voldaan ten behoeve van het Werk, inclusief de gemaakte bouwplaatskosten, Algemene Kosten en de opslagen voor winst en risico.
In het geval de opzegging/beëindiging wel aan de Opdrachtnemer is toe te rekenen bestaat de afrekening uit de door de kostendeskundige(n) bepaalde waardering van het Werk naar de stand van het werk af te leiden uit de termijnstaat, inclusief de gemaakte bouwplaatskosten en Algemene Kosten, verminderd met hetgeen door Opdrachtgever reeds aan de Opdrachtnemer is voldaan ten behoeve van het Werk, inclusief de gemaakte bouwplaatskosten en Algemene Kosten. In dit geval maakt de Opdrachtnemer geen aanspraak op betaling van de opslagen voor winst en risico.
In alle gevallen geldt uitsluitend de administratie van Opdrachtgever als bindend bewijs ter zake hetgeen door Opdrachtgever reeds aan Opdrachtnemer is voldaan. Het bepaalde in artikel 7:764 lid 2 BW is niet van toepassing.
Indien de afrekenmethodiek conform de Hoofdovereenkomst tot een lager bedrag leidt dan maakt Opdrachtnemer enkel aanspraak op dit lagere bedrag.
31.2 Hetgeen door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer dient te worden voldaan in het kader van de afrekening wordt verrekend met een eventuele vordering van Opdrachtgever tot schadevergoeding op Opdrachtnemer, onder meer zoals bedoeld in artikel 30.5 van deze Algemene Inkoopvoorwaarden.
31.3 De gezamenlijk te benoemen (kosten) deskundige zoals bedoeld in lid 1 zal in het geval dat de opzegging/beëindiging niet aan de Opdrachtnemer is toe te rekenen door Opdrachtgever worden betaald en in het geval dat de opzegging/beëindiging wel aan de Opdrachtnemer is toe te rekenen door Opdrachtnemer worden betaald. Indien Partijen er niet in slagen gezamenlijk een (kosten) deskundige te benoemen en ieder van Partijen een eigen (kosten)deskundige benoemen zal ieder van partijen de eigen (kosten)deskundige betalen.


ARTIKEL 32 – TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

32.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
32.2 Alle geschillen die naar aanleiding van de Overeenkomst, dan wel de daaruit voortvloeiende overeenkomsten mochten ontstaan, daaronder begrepen die geschillen welke slechts door één van Partijen als zodanig worden beschouwd, en die voortvloeien uit of verband houden met geschillen welke tussen Opdrachtgever en Principaal bestaan, worden beslecht op de wijze zoals in de Hoofdovereenkomst en/of de daarop van toepassing zijnde voorwaarden voorzien.
32.3 Alle geschillen die naar aanleiding van de Overeenkomst, dan wel de daaruit voortvloeiende overeenkomsten mochten ontstaan, daaronder begrepen die geschillen welke slechts door één van Partijen als zodanig worden beschouwd, en die niet voortvloeien uit of verband houden met geschillen welke tussen Opdrachtgever en Principaal bestaan, worden beslecht door de Raad van Arbitrage voor de Bouw met dien verstande dat Opdrachtgever bevoegd blijft een geschil voor te leggen aan de rechter te Oost-Brabant.
32.4 Begrippen die zowel voorkomen in de Hoofdovereenkomst als in de Overeenkomst worden uitgelegd op de wijze zoals door Partijen in onderling overleg vastgesteld, dan wel vastgesteld door een rechter in een procedure betreffende de Hoofdovereenkomst, tenzij een dergelijke procedure niet heeft plaatsgevonden/plaatsvindt, in welk geval de uitleg zal worden bepaald door een arbiter/rechter in een procedure betreffende de Overeenkomst.